สร้างประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยระบบ HR ที่ทรงพลัง

ดูแลทุกมิติด้านงานบริหารบุคคล  ยกระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อม

พนักงานทำได้แบบ Employee Self-Service

ลงเวลาทำงาน

ลงเวลาได้หลายรูปแบบ ทำงานแบบ Hybrid

ขอโอที

บันทึกการทำงานล่วงเวลาโอที แจ้งเตือนทันทีเมื่อมีการอนุมัติ

งานและมอบหมายงาน

ลงเวลาได้หลายรูปแบบ ทำงานแบบ Hybrid

ขอหนังสือรับรอง

สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน

ลางานออนไลน์

ลางานผ่านมือถือ เช็ควันลาได้ทันที

เบิกค่าใช้จ่าย

เลือกจ่ายได้ตามโครงการที่เลือก คำนวณได้อัตโนมัติ

ตั้งค่าได้ยืดหยุ่น จัดการดูแลอย่างเป็นระบบ

รายงานแบบเรียลไทม์

ชัดเจน แม่นยำ ประมวลผลได้ทันที เช็คได้เรียลไทม์

ตั้งค่าองค์กร

ตัวช่วยการจัดเก็บข้อมูล
และบริหารข้อมูลองค์กร

ประเมินพนักงาน

สร้างแบบประเมินออนไลน์ ประเมินได้ทันที

ระบบจัดการข้อมูล

จัดการข้อมูลเอกสาร
ลดขั้นตอน จัดการง่าย

คำนวณเงินเดือน

จัดการรายได้ รายการหัก พร้อมคำนวณภาษีอัตโนมัติ

Shift Management

รองรับการจัดกะทำงานได้
Flexible Hours

จัดการข้อมูลพนักงาน

จัดระเบียบข้อมูลพนักงาน รองรับโครงสร้างที่ซับซ้อน