รายงานแบบเรียบไทม์

ตรวจสอบข้อมูลการขาด ลา มาสาย และโอทีได้ทันที พร้อมการประมวลผลได้รวดเร็วแม่นยำ ทำให้ประหยัดเวลาในการบริหารจัดการ รวมไปถึงเลือกรูปแบบการแสดงผลได้อย่างยืดหยุ่น และ Export รายงานเพื่อนำไปประมวลผลเงินเดือน
 

รูปแบบรายงานที่ครบครัน ตอบโจทย์การบริหารงาน HR ยุคใหม่

  • รูปแบบรายงานที่หลากหลาย พร้อมใช้งานได้เลย
  • ไม่ต้อง Export ให้เสียเวลา
  • เลือกเงือนไข คลิกดูได้ทันที
รายละเอียดการเข้าทำงาน

รายละเอียดการเข้าทางานของพนักงานในแต่ละวัน ผู้บริหารสามารถทาเวลาเข้างานที่กาหนด และเวลา เข้างานจริงของพนักงานได้

สรุปการเข้าทำงาน

รายงานสรุปการเข้างาน เป็นรายงานแสดงภาพรวมของการเข้างาน-ออกงาน จานวนวันลาแยกแต่ละ ประเภท ทาให้ผู้บริหารทราบได้ว่าพนักงานแต่ละคนมาทางานกี่วัน ลากี่วัน หรือ สายกี่วัน

ปฏิทินการเข้าทำงาน

ปฏิทินสรุปรายงานการเข้างาน- ออกงาน ของพนักงานในบริษัทผู้ใช้งานสามารถทราบ รายละเอียด ขาด ลา มาสาย เข้างาน-ออกงาน ลากิจ ลาป่วย ลาคลอด

กราฟภาพรวมการทำงาน

สรุปรายงานการเข้างาน- ออกงาน ของพนักงานในบริษัทในรูปแบบกราฟ เพื่อความสะดวกใน การใช้งาน

รายละเอียดงาน

แสดงผลรายละเอียดการทางานของพนักงาน ผู้บริหารสามารถเลือกดูตามสถานะ ผลงานดาเนินงาน และสามารถ Export รายงานรายละเอียดการทางานในรูปแบบไฟล์ Excel

สรุปวันลาประจำปี

แสดงข้อมูลการลาของพนักงานในบริษัท แยกตามประเภทการลา และ จานวนชั่วโมงที่พนักงานลาตามจริง ในตลอด1 ปีปัจจุบันที่ผ่านมา และ ผู้บริหารอนุมัติการลาเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดการลา

รายละเอียดลาของพนักงานระบบจะแสดงข้อมูลการลาในเดือนปัจจุบันที่ผู้บริหาร อนุมัติแล้ว ผู้บริหาร สามารถเห็นรายการลาของพนักงานและ Export ข้อมูลรายละเอียดการลาผ่านรายงาน

รายละเอียดการมอบหมายงาน

แสดงข้อมูลรายละเอียดการ Assign งาน สามารถตรวจย้อนหลังและเลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการ แสดงผลการดำเนินงาน เพื่อใช้ประเมินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

แสดงรายการค่าใช้จ่ายที่พนักงานขอเบิกกับบริษัท และมีสถานะอนุมัติ แล้ว ทาให้ผู้บริหารทราบถึงรายจ่ายที่เกิดขึ้นในเดือนปัจจุบัน และสามารถออกรายงานได้

รายงานล่วงเวลาโอที

แสดงข้อมูลและรายละเอียดข้อมูลการทำงานล่วงเวลา พร้อมแสดงผลการคำนวณอัตโนมัติ สามารถเลือกช่วงเวลาในการแสดงผลรายงาน และ Export รายได้แบบเรียลไทม์

รายงานการใช้เครื่องซ้ำ

แจ้งเตือน และ เก้บประวัติการเปลี่ยนเครื่องของพนักงาน ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนอุปกรณ์การเข้าใช้งานระบบ

แผนที่

แสดง Location ที่พนักงานใช้ลงเวลาทำงาน โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลในรูปแบบแผนที่