งานและการมอบหมายงาน

จัดระเบียบให้การทำงานในองค์กรเป็นระบบ ด้วยฟังก์ชั่น Job Assignment ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมติดตามผลการทำงานได้ในทันที

บันทึกงาน

รองรับการบันทึกข้อมูลงานหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน พร้อมแสดงผลการทำงานในรูปแบบปฏิทิน เพิ่มความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูล 

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

มองเห็นภาพรวม และ กิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน 

อับเดทสถานะการทำงานผ่านงานที่บันทึก

หัวหน้า เพื่อนร่วม และทีม สามารถเช็คสถานะการทำงานได้

ประเมินความพึงพอใจ

มีระบบ Rating พร้อมแนบลายเซนต์ลูกค้า สร้างแรงผลักดันในการทำงาน

มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างเป็นระบบ

เพิ่มประสิทธิภาพและวัดคุณภาพงาน  โดยการตรวจสอบสถานะ และผลดำเนินงานผ่านแอปพลิเคชัน รวมไปถึงสามารถกำหนดผู้รับผิดชอบแบบรายบุคคลหรือทั้งแผนก 

มอบหมายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แยกได้ตามกลุ่มพนักงาน หรือ กำหนดเป็นรายบุคคล

กรณีต้องเดินทาง สามารถกำหนดจุดเข้าถึงสถานที่ได้

หากเป็นงานที่ต้องเดินทาง เจ้าหน้าที่สามารถกำหนดจุดเข้าสถานที่ได้

เชื่อมต่อระบบนำทาง เช่น พนักงานต้องไปพบลูกค้า

Tracking location นำทางไปยังไซต์งานผ่าน Google Maps นำทางได้ทันที