แจ้งเตือนใบประกอบวิชาชีพหมดอายุ

การสรรหาหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นหนึ่งงานสำคัญที่เจ้าหน้าที่ HR ต้องใช้เวลาเลือกสรร ยิ่งต้องมีตัวช่วยในการประเมิน Key Performance Indicator หรือ KPI คอยช่วยประเมินตั้งแต่ขั้นตอน การประเมินพนักงานทดลองงาน ไปจนถึงการประเมินพนักงานประจำเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถ ต้อง Upskill – Reskill อย่างไรเพื่อให้สามารถพาองค์กรไปต่อได้ในยุค Digital transformation 

ความสำคัญของใบประกอบวิชาชีพ

ในขณะที่องค์กรมีบุคลากร เจ้าหน้าที่ พนักงานที่มากหมาย หลากหลายความสามารถ บางตำแหน่งอาชีพต้องใช้ ใบประกอบวิชาชีพตามสาขาที่เรียนมา ซึ่งคนที่จะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด โดยผ่านการทดสอบทักษะความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานจากหน่วยงานกลาง หรือสภาวิชาชีพนั้น ๆ กำหนดขึ้น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจึงเรียกได้ว่าเป็นใบที่ใช้ยืนยันความรู้ความสามารถ ความชำนาญ และทักษะเฉพาะทางในการประกอบวิชาชีพ พนักงานบางคนต้องมีใบอนุญาตพิเศษในการทำงาน

7 กลุ่มคณะที่ต้องสอบใบประกอบวิชาชีพ (17 ประเภท)

 1. กลุ่มคณะสายวิทย์สุขภาพ
  • ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมสอบได้เฉพาะผู้ที่จบ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม สอบได้เฉพาะผู้ที่จบ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
  • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สอบได้เฉพาะผู้ที่จบ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
  • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สอบได้เฉพาะผู้ที่จบ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สอบได้เฉพาะผู้ที่จบ สาขาการแพทย์แผนไทย
  • ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สอบได้เฉพาะผู้ที่จบ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ สอบได้เฉพาะผู้ที่จบ สาขาเทคนิคการแพทย์
  • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด สอบได้เฉพาะผู้ที่จบ สาขากายภาพบำบัด
  • ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สอบได้เฉพาะผู้ที่จบ สาขากิจกรรมบำบัด, สาขารังสีเทคนิค, สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย, สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก, สาขาจิตวิทยาคลินิก, สาขาการแพทย์แผนจีน, สาขาทัศนมาตรศาสตร์ และ สาขากายอุปกรณ์
  • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สอบได้เฉพาะผู้ที่จบ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
 2. กลุ่มสาขาสายบัญชี
 3. กลุ่มคณะวิศวกรรมศาสตร์(บางสาขา)
  •  สาขาวิศวกรรมโยธา
  •  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
  •  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
  •  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  •  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
  •  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่
  •  สาขาวิศวกรรมเคมี
  •   สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 4. คณะนิติศาสตร์
  • ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
  • เนติบัณฑิต
 5. กลุ่มคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
  • สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง
  • สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
  • สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์
 6. สายสาขาการศึกษา-ครุศาสตร์
 7. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
  •   นิวเคลียร์
  • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลพิษ
  • การควบคุมสารเคมีอันตราย
  • การเพาะเลี้ยงและใช้จุลินทรีย์ที่ก่อโรค

แจ้งเตือนทันทีเมื่อมีใบประกอบวิชาชีพกำลังจะหมดอายุ

โดยระบบ HumanOS – Best HR System on Cloud จึงได้พัฒนาความสามารถของระบบให้สามารถแจ้งเตือนได้ทันที่ ใบประกอบวิชาชีพที่กำลังจะหมดอายุ โดยระบบจะแจ้งเตือนไปยังพนักงานที่ถือครองใบประกอบวิชาชีพนั้นและ แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ HR เพื่อให้พนักงานไปต่ออายุใบประกอบวิชาชีพได้ ทำให้พนักงานได้มีเวลาวางแผนในการดำเนินการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ ไม่ส่งผลเสียต่อการทำงานสำคัญที่กำลังจะมาถึง

 • แจ้งเตือนได้ทันทีเมื่อมีใบประกอบวิชาชีพกำลังจะหมดอายุ
 • วางแผน เพิ่มความสะดวกในการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ
 • จัดการข้อมูลพนักงานอย่างได้เป็นระบบ
 • เพิ่มความต่อเนื่องในการทำงาน ไม่ส่งผลเสียต่องานสำคัญ
 • ไม่ต้องหาเอกสารจริงเพื่อตรวจนับวันหมดอายุ
 • เจ้าหน้าที่สามารถดูใบประกอบวิชาชีพออนไลน์และเรียลไทม์

การมีตัวช่วยอย่างระบบ HumanOS คอยช่วยแจ้งเตือนได้ทันที ทุกที่ เรียลไทม์ ไม่ว่าจะเป็นใบประกอบวิชาชีพจะหมดอายุ หรือ การแจ้งเตือนอื่นๆ อยู่บนระบบ HumanOS ก็สามารถแจ้งเตือนได้เสมือนคอยเป็นผู้ช่วยอีกแรงให้กับเจ้าหน้าที่ เสริมประสิทธิภาพ เพิ่มความต่อเนื่องในการทำงานได้ เหมือนมีผู้ช่วยคนสำคัญที่จะพลิกโฉมวิธีการทำงานให้กับ HR ยุคใหม่

Recently Post

‘ลูกจ้าง’ ต้องรู้ ลากิจ-ลาป่วย ทำได้! แม้อยู่ระหว่างช่วงทดลองงาน

‘ลูกจ้าง’ ต้องรู้ ลากิจ-ลาป่วย ทำได้! แม้อยู่ระหว่างช่วงทดลองงาน

หลายคนอาจสงสัยว่าในระหว่างการทดลองงาน หากเรามีความจำเป็นต้องลางานจะถูกหักเงินเดือนหรือไม่?...

อ่านเพิ่มเติม