ประเมินพนักงานทดลองงานผ่านระบบ HumanOS

การทดลองงาน (Probation) กระบวนการบรรจุคนเข้าทำงานนั้น มีขั้นตอนหนึ่งที่เรียกว่า การทดลองงาน (อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่: https://humanos.biz/2023/08/28/howto-trianing-employee-th/ ) ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรได้คนที่มีความสามารถเข้ามาทำงานในองค์กร เป็นระยะเวลาทำงานที่นายจ้างต้องการใช้เวลาพิสูจน์ถึงความรู้ความสามารถ ตลอดจนทักษะในการทำงานตำแหน่งนั้นๆ ว่าพนักงานที่รับเข้ามาใหม่สามารถทำงานรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายมาได้หรือไม่ ซึ่งนอกจากการประเมินศักยภาพแล้ว ยังเป็นการประเมินทัศนะคติและการปรับตัวเข้ากับคนในองค์กรด้วย

ระยะเวลาการทดลองงาน ผู้ประกอบการสามารถประเมินทักษะและคุณสมบัติของผู้สมัครในช่วงการทำงานจริง ดูว่าค่านิยมของพนักงานใหม่สอดคล้องกับธุรกิจหรือไม่ ซึ่งช่วงเวลาทดลองงานนี้เป็นโอกาสในการพบเจอปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระยะแรกของการทำงาน และสามารถเพิ่มเติมหรือแก้ไขได้ตรงจุด เช่น การฝึกอบรมเพิ่มเติม หรือเลิกจ้างงาน ก็ได้

การประเมินทดลองงานบน HumanOS

เพื่อสนับสนุนการประเมินการทดลองงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น HumanOS ซึ่งเป็น HR Solution on cloud  จึงได้พัฒนาระบบที่ช่วยเตือนการประเมินทดลองงานของพนักงานใหม่ให้หัวหน้างาน และ HR ทราบ  โดยการประเมินพนักงานใหม่นั้น หัวหน้าหรือเจ้าหน้าที่ HR สามารถกำหนดระยะเวลาการประเมินในระบบเพื่อให้ระบบช่วยเตือนเมื่อถึงเวลาที่ต้องทำการประเมิน  ซึ่งรูปแบบการประเมินนั้น HumanOS สามารถรองรับการสร้างแบบประเมินพนักงานได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการประเมินพนักงานประจำหรือประเมินพนักงานทดลองงาน สามารถสร้างหัวข้อการประเมิน และกำหนดเกณฑ์ในการประเมินพนักงานในแต่ละครั้งได้ สามารถส่งแบบประเมินในรูปแบบออนไลน์ แชร์ผลการประเมิน พร้อมแสดงผลลัพท์ได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ

  • สร้างแบบประเมิน หัวข้อการประเมินได้หลากหลาย
  • รองรับการประเมินพนักงานได้ทั้งพนักงานทดลองงาน และ พนักงานประจำ
  • สร้างเกณฑ์ในการประเมินพนักงานและตัดเกรดของพนักงานได้
  • เป็นการประเมินในรูปแบบออนไลน์
  • แสดงผลลัพท์ ประมวลได้อย่างแม่นยำ
  • สามารถเก็บรวบรวมและบันทึกผลการประเมินเพื่อใช้ดูภายหลังได้
  • เพิ่มประสิทธิภาพการประเมินพนักงาน
  • ช่วยให้องค์กรได้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดและเหมาะกับงาน

การประเมินการทดลองงาน นอกจากจะเป็นกระบวนการสรรหาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของบริษัทมากที่สุด การมีตัวช่วยในการประเมิน Key Performance Indicator หรือ KPI ในการคัดเลือกพนักงานใหม่ที่ชัดเจน จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยชี้วัดความสามารถของพนักงาน ว่าพนักงานที่รับเข้ามาใหม่สามารถทำงานรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายมาและสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรได้หรือไม่

Recently Post

ศาลแรงงาน…ที่พึ่งของมนุษย์ทำงาน และกรณีใดบ้างที่ควรพึ่งศาล

ศาลแรงงาน…ที่พึ่งของมนุษย์ทำงาน และกรณีใดบ้างที่ควรพึ่งศาล

หากจะบอกว่าศาลแรงงานเป็นที่พึ่งของมนุษย์ทำงานหรือบรรดาลูกจ้างทั้งหลายก็คงไม่ผิดนัก...

อ่านเพิ่มเติม