เมื่อ อายุ 65 ปีขึ้นไป จะได้รับ “ยกเว้นภาษี 190,000 บาท”

กฎหมายภาษีอากรฉบับที่ 150 ได้กำหนดข้อยกเว้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้ที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้สูงวัยที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป

1. ผู้มีเงินได้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยให้ยกเว้นเงินได้ 190,000 บาท

2. ผู้มีเงินได้สามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรในปีภาษีใดหลายประเภท จะเลือกใช้สิทธิยกเว้นประเภทใดประเภทหนึ่งก็ได้ หรือจะใช้สิทธิยกเว้นเงินได้จากเงินได้หลายประเภทก็ได้ เมื่อรวมคำนวณภาษีแล้วต้องไม่เกิน 190,000 บาท

3. คู่สมรสต่างฝ่ายต่างมีเงินได้อายุ 65 ปีขึ้นไป ให้ต่างฝ่ายต่างหักคนละ 190,000 บาท

ซึ่งการยกเว้นเงินได้จะเป็นผู้สูงวัยที่ใช้สิทธิได้เมื่อมีอายุครบ 65 ปี ก่อนหรือภายในปีที่ท่านมีรายได้เพื่อเสียภาษี เช่น ในปี 2566 จะต้องเสียภาษีเงินได้ของปี 2565 การที่จะใช้สิทธินำเงิน 190,000 บาท หักออกจากรายได้ของปี 2565 ได้ ต้องมีอายุเต็ม 65 ปีก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนั้นหากมีอายุครบ 65 ปีในปี 2566 จะสามารถใช้สิทธิได้ในปีภาษีถัดไปคือไปยื่นใช้สิทธิปี 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/eNqtO

.

.

Download Brochure :

https://humanos.biz/…/10/HMOS_Brochure_Full_compressed.pdf

.

📌 สมัครใช้งานได้ฟรี : https://backend.humanos.biz/RegisterUI.aspx

📍 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

📞โทร: 099-505-1007

📨 LINE ID : @humanos.biz (มี @ นำหน้า)

.

.

.

#payroll #TimeAttendance #timemanagement #humanos #คำนวณเงินเดือน #ระบบลงเวลาออนไลน์ #hrms

Recently Post