✅ เช็คให้ชัวร์ เงินสมทบประกันสังคม 2566

โดยสำนักงานประกันสังคม ได้ปรับลดเงินสมทบประกันสังคมแล้ว ทำให้ผู้ประกันตน มาตรา 33, มาตรา 39 และมาตรา 40 จ่ายเงินสมทบประกันสังคมเต็มจำนวน

1. เงินสมทบประกันสังคม มาตรา 33

นายจ้างและลูกจ้าง จะต้องจ่ายเงินสมทบฝ่ายละ 5% เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป ต้องจ่ายเงินสมทบ 750 บาทต่อเดือน

2. เงินสมทบประกันสังคม มาตรา 39

เมื่อรวมจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนมาตรา 39 นำส่งประกันสังคมตลอดปี 2565 จะเป็นวงเงินทั้งสิ้น 3,585 บาท เพราะมีการปรับลดอัตราเงินสมทบในเดือน พ.ค. – ก.ค. และเดือน ต.ค. – ธ.ค. 65 เช่นเดียวกับผู้ประกันตนมาตรา 33

3. เงินสมทบประกันสังคม มาตรา 40

3.1 )จ่ายอัตรา 70 บาทต่อเดือน มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย

3.2) จ่ายอัตรา 100 บาทต่อเดือน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และกรณีชราภาพ 


3.3) จ่ายอัตรา 300 บาทต่อเดือน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร

Recently Post