ภาษีอะไรบ้าง ที่ HR ต้องยื่นในปี 2024

    ภาษี หมายถึงเงินที่เรียกเก็บจากประชาชนเพื่อนำไปความเจริญรุ่งเรืองประเทศ ซึ่งมีอยู่ 2 ประเภทคือ ภาษีทางตรง เป็นภาษีที่เก็บจากประชาชนที่มีรายได้จากการประกอบอาชีพและภาษีที่ได้จากการประกอบกิจการทางการค้า บริการ และอุตสาหกรรม และ ภาษีทางอ้อม ผลของการเสียภาษีจะกลับมาตอบแทนประชาชนใน 2 ลักษณะ คือ นำไปปันออกเงินเดือนให้ข้าราชการเพื่อให้บริการประชาชนและใช้จ่ายเป็นค่าน้ำ ค่าไฟ ของสถานที่ราชการต่างๆ นำมาใช้ในการเพิ่มพูนประเทศ เช่น สร้างถนน สร้างโรงเรียน เป็นต้น ประเภทของภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ภาษีที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจมีอยู่มากมายหลายประเภท

ภาษีอะไรบ้าง ที่ HR ต้องยื่นในปี 2024

ภ.ง.ด. 1 คือ แบบแสดงรายการ ภาษีเงินได้หักณที่จ่าย ตามมาตรา 50 (1)  กรณีจ่ายเงินได้พึงประเมินมาตรา 40 (1) (2)  ซึ่งเป็นแบบแสดงรายการที่ต้องยื่นเป็นรายเดือน ว่าแต่ละเดือนเราจ่ายเงินได้พึงประเมินมาตรา 40 (1) (2)  ไปเท่าไหร่ และนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นมูลค่าเท่าไหร่

ภ.ง.ด. 1ก คือ แบบแสดงรายการ เงินได้พึงประเมินมาตรา 40 (1) (2) ตลอดทั้งปีภาษี ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆ แบบ ภ.ง.ด. 1ก เปรียบเสมือนใบสรุปรายการ ของ ภ.ง.ด. 1 นั่นเอง โดยเป็นการสรุปรายได้ทั้งหมดตลอดทั้งปี สำหรับเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้กับพนักงาน แม้ว่าพนักงานคนนั้น จะมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์หัก ณ ที่จ่ายก็ตาม

สปส.1-10 คือแบบฟอร์มการส่งเงินสมทบประจำเดือนของบริษัทที่มีลูกจ้างที่จะต้องยื่นให้สำนักงานประกันสังคม ซึ่งการยื่นภาษีนี้จะเป็นการแสดงรายการว่า เดือนที่ผ่านมาพนักงานได้รับเงินเดือนเท่าใดและบริษัทได้หักส่งเงินประกันสังคมไปเท่าไหร่

สปส.1-03,1-03/1 จะทำเมื่อบริษัทมีการรับพนักงานใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนประกันตนมาก่อน ส่วน สปส. 1-03/1 เป็นแบบฟอร์มที่ใช้ในการยื่นกรณีที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาก่อนแล้วแต่เปลี่ยนบริษัทหรือสถานประกอบการมาเป็นที่ใหม่

การยื่นภาษีถือเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ บางคนมองว่าเป็นขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยาก, ซับซ้อน, มีขั้นตอนเยอะ และที่สำคัญคือผิดพลาดได้ง่ายมาก การมี HR Solution ที่ดีมาช่วยเหลือในขั้นตอนการทำภาษีในแต่ละปีงบประมาณ อาจจะเป็นทางเลือกที่ดี เพื่อให้ลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในระหว่างทำงานได้

ทดลองระบบคำนวณเงินเดือน และ ออกภาษีผ่านระบบ ทดลองได้ฟรี
ศูนย์ช่วยเหลือลูกค้า Line Add Friends : @humanos.biz คอลเซ็นเตอร์ : 099-505-1007

ที่มา : ความหมายและความสำคัญของภาษี mspconsult.co.th/ความหมาย-และ-ความสำคัญขอ/

Recently Post

ศาลแรงงาน…ที่พึ่งของมนุษย์ทำงาน และกรณีใดบ้างที่ควรพึ่งศาล

ศาลแรงงาน…ที่พึ่งของมนุษย์ทำงาน และกรณีใดบ้างที่ควรพึ่งศาล

หากจะบอกว่าศาลแรงงานเป็นที่พึ่งของมนุษย์ทำงานหรือบรรดาลูกจ้างทั้งหลายก็คงไม่ผิดนัก...

อ่านเพิ่มเติม