จะเข้าวงการ HR ต้องรู้! HRM, HRD และ HROD แตกต่างกันอย่างไร?

ในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านอย่างรวดเร็ว องค์กรต่าง ๆ ก็ต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จคือ “ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource)” ทีมทรัพยกรบุคคล หรือ HR จึงมีบทบาทสำคัญในการสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้ในองค์กรให้ได้นานและมากที่สุด

ในสายงาน HR นั้น หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า HRM, HRD และ HROD อยู่บ่อย ๆ เคยสงสัยไหมว่าคำเหล่านี้มีความหมายที่แท้จริงว่าอะไร และแตกต่างกันอย่างไร บทความนี้จึงจะพาไปทำความรู้จักกับ 3 คำนี้ให้มากขึ้น เพื่อนำไปสู่การวางแผนพัฒนาทักษะและโอกาสเติบโตในอนาคตของสายงาน HR

ความหมายของ HRM, HRD และ HROD
  • HRM ย่อมาจาก Human Resource Management หมายถึง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการวางแผน การจัดหา พัฒนา ประเมินผล และรักษาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร งานหลักๆ ของการทำ HRM คือการสรรหา คัดเลือก ฝึกอบรม พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
  • HRD ย่อมาจาก Human Resource Development หมายถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถของพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด การทำ HRD คือการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และความสามารถ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การพัฒนาตนเอง
  • HROD ย่อมาจาก Human Resource and Organization Development หมายถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร เป็นกระบวนการพัฒนาทั้งบุคลากรและองค์กรให้มีประสิทธิภาพและสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ HROD คือการพัฒนาทั้งในด้านบุคลากรและองค์กร โดยมุ่งเน้นที่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับองค์กร เพื่อให้พนักงานเกิดความผูกพันและมีส่วนร่วมในการทำงาน
ความแตกต่างระหว่าง HRM HRD และ HROD

หากพิจารณาจากความหมายของทั้ง 3 คำแล้ว HRM และ HRD นั้นมีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้าง เพราะเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ โดย HRD ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ HRM แต่ HROD นั้นมีความครอบคลุมมากกว่า โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทั้งบุคลากรและองค์กร โดยปัจจุบัน HR ถูกคาดหวังให้มีความรู้และทักษะที่หลากหลาย ทั้งในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาองค์กร เพื่อให้สามารถทำงานให้สอดคล้องกับแนวคิดขององค์กรยุคใหม่ได้

การพัฒนาทักษะเพื่อก้าวสู่ HR ยุคใหม่

ยุคใหม่ที่ต้องการเติบโตและก้าวหน้าในสายงาน จำเป็นต้องพัฒนาทักษะและความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยทักษะและความรู้ที่ HR ยุคใหม่ควรมี ได้แก่  ทักษะด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) เช่น การสรรหา คัดเลือก ฝึกอบรม พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ทักษะด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) เช่น การพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถของพนักงาน ทักษะด้านการพัฒนาองค์กร (OD) เช่น การพัฒนากลยุทธ์ วัฒนธรรม และโครงสร้างองค์กร ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ทักษะด้านการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

โอกาสเติบโตของสายงาน HR

สายงาน HR ถือว่าเป็นสายงานที่ยังมีอนาคตสดใส เพราะเป็นสายงานที่มีความสำคัญต่อองค์กรยุคใหม่ HR ที่มีความสามารถและทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ย่อมมีโอกาสเติบโตและก้าวหน้าในสายงานได้สูง โดยเฉพาะ HR ที่เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร และองค์กรให้มีคุณภาพ และสามารถปรับตัวได้ทันการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ได้

อ้างอิง : https://www.truedigitalacademy.com/

Recently Post

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพภาคบังคับ เงินออมระยะยาวสำหรับลูกจ้างวัยเกษียณ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพภาคบังคับ เงินออมระยะยาวสำหรับลูกจ้างวัยเกษียณ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภาคบังคับ หรือ “กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ” (กบช.) เป็นหนึ่งในนโยบายที่รัฐฯ...

อ่านเพิ่มเติม
กองทุนเงินทดแทน อีกหนึ่งสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างต้องรู้

กองทุนเงินทดแทน อีกหนึ่งสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างต้องรู้

กองทุนเงินทดแทน เป็นอีกหนึ่งสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง มีความต่างจากกองทุนประกันสังคมตรงที่...

อ่านเพิ่มเติม