ระบบประเมินที่ดี ต้องมีอะไรบ้าง

ถึงช่วง ประเมินผลงาน พนักงาน ทีไร หากทุกคนในองค์กรรู้สึกปวดหัว คิดว่ารูปแบบที่ใช้อยู่มีปัญหา ทำไปก็เสียเวลา หรือไม่สามารถสะท้อนผลลัพธ์ได้จริง ก็คงหนีไม่พ้นหน้าที่ของฝ่าย HR ที่ต้องทบทวน Concept การประเมินรูปแบบเดิม หรือลองดู Concept รูปแบบประเมินผลอื่นๆ มาลองปรับเปลี่ยนกันแล้ว! ปัจจุบันมีรูปแบบอะไรบ้างที่ได้รับความนิยม มองหารูปแบบที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณได้เลย

Key Performance Indicator (KPI)

KPI คือ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ถ่ายทอดเป้าหมายขององค์กรในลักษณะ top down วัดคุณค่าที่ประเมินผลออกมาเป็นตัวเลข/จำนวน/ปริมาณได้ชัดเจนและแสดงให้เห็นว่าพนักงานคนนั้นมีศักยภาพ หรือประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ ซึ่งเป็นรูปแบบที่องค์กรส่วนใหญ่ของไทยใช้ในการประเมินผลงาน

Objective and Key Result (OKR)

OKR คือ วิธีการตั้งเป้าหมายเพื่อวัดผลความสำเร็จ เน้นการกำหนดเป้าใหญ่ขององค์กร และให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ขององค์กรขึ้นไป โดยกำหนด objective หรือวัตถุประสงค์ที่เราต้องการทำให้สำเร็จ และ การกำหนด key result หรือผลลัพธ์ที่จะวัดเพื่อให้รู้ว่า เราบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

Competency

Competency คือ การประเมินความรู้ ทักษะ ความสามารถ พฤติกรรมการทํางานของบุคคล รวมทั้งคุณลักษณะที่แสดงออกและเปรียบเทียบกับระดับสมรรถนะที่คาดหวังในตําแหน่งงานนั้นๆ เพื่อกําหนดวิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยแบ่งออกได้ เป็น  ประเภทหลักๆ ได้แก่
1.Core Competency คือ สมรรถนะความสามารถหลักที่พนักงานทุกคน ทุกระดับในองค์กรจะต้องมีร่วมกัน
2.Functional Competency คือ สมรรถนะความสามารถของหน่วยงาน แตกต่างกันตามขอบเขตของหน่วยงาน
3.Leadership หรือ Managerial Competency คือ สมรรถนะความสามารถของของพนักงานในระดับหัวหน้างานและผู้บริหาร

Task Achievement

Task Achievement คือ การให้พนักงานประเมินผลงานหน้าที่ตามตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย และมีความรับผิดชอบโดยตรง ว่ามี Performance หรือผลลัพธ์เป็นอย่างไร ซึ่งวัดจาก คุณภาพ ความสมบูรณ์ของงาน และการส่งงานได้ทันตามกำหนดเวลา โดยทุกๆ งานอาจกำหนดให้มีการแนบบันทึกหลักฐานการทำงาน เพื่อเป็นหลักฐานในการประเมิน

ระบบประเมินพนักงานบน HumanOS

เป็นระบบประเมินที่สร้างรูปแบบและเกณฑ์ประเมินได้เอง โดยสามารถกำหนดหัวข้อ, กลุ่มผู้ประเมิน, กำหนดคะแนนเพื่อแบ่งกลุ่ม พร้อมระบบประมวลผลเกณฑ์การประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกำหนดผู้ประเมิน ทั้งจากหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน และประเมินตอนเอง รองรับการประเมินแบบมีลำดับโครงสร้าง มีระบบแจ้งเตือนเมื่อต้องเข้าสู่การประเมิน ทุกผลการประเมิน สามารถนำข้อมูลมาทำประเมินครั้งสุดท้าย

ที่มา :https://www.iamconsulting.co.th/

Recently Post

ศาลแรงงาน…ที่พึ่งของมนุษย์ทำงาน และกรณีใดบ้างที่ควรพึ่งศาล

ศาลแรงงาน…ที่พึ่งของมนุษย์ทำงาน และกรณีใดบ้างที่ควรพึ่งศาล

หากจะบอกว่าศาลแรงงานเป็นที่พึ่งของมนุษย์ทำงานหรือบรรดาลูกจ้างทั้งหลายก็คงไม่ผิดนัก...

อ่านเพิ่มเติม