ประเมินผลการทำงานของพนักงาน วัดจากอะไรบ้าง

การประเมินผลการทำงานสำหรับพนักงานที่มีเป้าหมายชัดเจน เช่น พนักงานขาย ที่ต้องทำยอดให้ได้ตามเป้านั้นไม่ยากเท่ากับการประเมินผลพนักงานในฝ่ายสนับสนุนที่ลักษณะงานไม่ได้วัดกันด้วยจำนวนตัวเลข บริษัทจึงต้องหาวิธีวัดผลในมิติต่าง ๆ มาประมวลเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถประเมินผลงานได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด อันจะเป็นประโยชน์แก่ตัวพนักงานเองและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรด้วย หากคุณกำลังมองหาวิธีประเมินผลพนักงาน 10 วิธีต่อไปนี้ อาจเป็นไอเดียให้แก่คุณได้

1. วัดตามเป้าหมายของการปฏิบัติงาน

เป็นวิธีการวัดผลที่นิยมใช้ทั่วไป โดยกำหนดเป้าหมายเป็นระยะเวลา เช่น ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือนจะมีการประเมินผลงานครั้งหนึ่งเพื่อดูว่างานนั้นสำเร็จตามเป้าหมายคือเข้าใกล้เป้าหมายเพียงใดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

2. ให้คะแนนตาม Job Description

เป็นการวัดผลในเชิงพฤติกรรมของพนักงานจาก Job Description ที่ได้กำหนดบทบาทของพนักงานในแต่ละตำแหน่งไว้แล้ว เช่น การให้ความร่วมมือ ความเชื่อถือได้ การตัดสินใจ โดยการให้คะแนนจาก 1 – 10

3. วัดจากประสิทธิภาพในการทำงาน

หากพบว่าพนักงานมี ประสิทธิภาพในการทำงาน ลดลง บางบริษัทจะมีการเช็คว่าพนักงานมีความจดจ่อกับงานของตนมากเพียงใด โดยดูจากเวลาที่เขาใช้ไปกับกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การเข้าเว็บไซต์ต่าง ๆ การเช็คอีเมล การโทรศัพท์เรื่องส่วนตัว เป็นต้น

4. ให้พนักงานให้คะแนนความพึงพอใจในงานของตนเอง

พนักงานที่มีความสุขมักจะสร้างสรรค์ผลงานได้ดี และการมีความพึงพอใจใน งาน ของตนจะเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งให้ทราบว่าพนักงานมีแนวโน้มที่จะลาออกในอนาคตอันใกล้นี้หรือไม่

5. วัดจากผลงานของทีม

การวัดจาก การทำงานเป็นทีม ผลงานโดยรวมของทีม และผลงานของแต่ละบุคคลในทีมประกอบกันจะช่วยพิจารณาได้ว่า คนในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้ดีหรือไม่ หรือจำเป็นต้องทำการจัดสรรทีมใหม่เพื่อกระตุ้นให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

6. วัดจากความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน

หัวหน้างานอาจขอให้เพื่อนร่วมงานที่ทำงานแบบเดียวกันให้คะแนนกันเอง เพราะพนักงานด้วยกันจะรู้ดีว่างานในหน้าที่ดังกล่าวต้องการอะไรบ้าง และเพื่อนร่วมงานของเขาทำได้ดีเพียงใด ถือเป็นวิธีการประเมินความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอีกทางหนึ่ง

7. วัดจากความคุ้มค่า

พนักงานสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างคุ้มค่าหรือไม่

8. วัดจากการขาด ลา มาสาย

พนักงานขาด ลา มาสายบ่อยจนมีผลกระทบต่องานหรือไม่ ทั้งนี้ หัวหน้างานต้องคำนึงถึงเหตุผลความจำเป็นในการขาด ลา มาสาย ของพนักงานประกอบด้วย ไม่ควรดูจากจำนวนวันแต่เพียงอย่างเดียว

9. วัดจากความคิดสร้างสรรค์

ในบางตำแหน่งงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ เช่น งานกราฟิกดีไซน์ งานการตลาด งานครีเอทีฟ พนักงานใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานได้ดีเพียงใด หรือในตำแหน่งงานอื่น ๆ หัวหน้างานสังเกตเห็นพนักงานคนใดใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานหรือไม่

10. วัดจากความพึงพอใจของลูกค้า

สำหรับตำแหน่งงานที่ต้องติดต่อกับลูกค้า อาจให้ลูกค้าประเมินการให้บริการของพนักงาน และนำมารวบรวมคะแนน ตลอดจนให้ลูกค้ากรอกแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น เพื่อนำมาใช้ในการประเมินผลงานของพนักงาน

แม้คุณอาจจะใช้ทั้ง 10 วิธีข้างต้นในการประเมินผลงานของพนักงานแล้วก็ตาม อย่าลืมว่าพนักงานที่ดีไม่ใช่แค่คนที่ทำงานเก่ง แต่ยังต้องพิจารณาถึงคุณธรรมและจริยธรรมในตัวบุคคลด้วยจึงจะได้คนดีที่จะนำพาบริษัทให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

เครดิต : jobsdb

การประเมินทดลองงานบน HumanOS

เพื่อสนับสนุนการประเมินการทดลองงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น HumanOS ซึ่งเป็น HR Solution on cloud  จึงได้พัฒนาระบบที่ช่วยเตือนการประเมินทดลองงานของพนักงานใหม่ให้หัวหน้างาน และ HR ทราบ  โดยการประเมินพนักงานใหม่นั้น หัวหน้าหรือเจ้าหน้าที่ HR สามารถกำหนดระยะเวลาการประเมินในระบบเพื่อให้ระบบช่วยเตือนเมื่อถึงเวลาที่ต้องทำการประเมิน  ซึ่งรูปแบบการประเมินนั้น HumanOS สามารถรองรับการสร้างแบบประเมินพนักงานได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการประเมินพนักงานประจำหรือประเมินพนักงานทดลองงาน สามารถสร้างหัวข้อการประเมิน และกำหนดเกณฑ์ในการประเมินพนักงานในแต่ละครั้งได้ สามารถส่งแบบประเมินในรูปแบบออนไลน์ แชร์ผลการประเมิน พร้อมแสดงผลลัพท์ได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ

  • สร้างแบบประเมิน หัวข้อการประเมินได้หลากหลาย
  • รองรับการประเมินพนักงานได้ทั้งพนักงานทดลองงาน และ พนักงานประจำ
  • สร้างเกณฑ์ในการประเมินพนักงานและตัดเกรดของพนักงานได้
  • เป็นการประเมินในรูปแบบออนไลน์
  • แสดงผลลัพท์ ประมวลได้อย่างแม่นยำ
  • สามารถเก็บรวบรวมและบันทึกผลการประเมินเพื่อใช้ดูภายหลังได้
  • เพิ่มประสิทธิภาพการประเมินพนักงาน
  • ช่วยให้องค์กรได้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดและเหมาะกับงาน

การประเมินการทดลองงาน นอกจากจะเป็นกระบวนการสรรหาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของบริษัทมากที่สุด การมีตัวช่วยในการประเมิน Key Performance Indicator หรือ KPI ในการคัดเลือกพนักงานใหม่ที่ชัดเจน จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยชี้วัดความสามารถของพนักงาน ว่าพนักงานที่รับเข้ามาใหม่สามารถทำงานรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายมาและสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรได้หรือไม่

Recently Post

ศาลแรงงาน…ที่พึ่งของมนุษย์ทำงาน และกรณีใดบ้างที่ควรพึ่งศาล

ศาลแรงงาน…ที่พึ่งของมนุษย์ทำงาน และกรณีใดบ้างที่ควรพึ่งศาล

หากจะบอกว่าศาลแรงงานเป็นที่พึ่งของมนุษย์ทำงานหรือบรรดาลูกจ้างทั้งหลายก็คงไม่ผิดนัก...

อ่านเพิ่มเติม