ส่งไฟล์อะไรบ้าง หลังการคำนวณบน HumanOS

หลังจากที่เจ้าหน้าที่คำนวณเงินเดือนสำเร็จแล้วบนระบบ HumanOS เจ้าหน้าที่จะต้องส่งข้อมูลต่างๆ เช่น Textfile ส่งให้ธนาคารเพื่อจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน เรามาดูกันว่าหลังการคำนวณเงินเดือนแล้ว จะต้องส่งไปข้อมูลอะไรบ้างผ่านระบบ HumanOS

ไฟล์สำหรับส่งให้กับธนาคารเพื่อจ่ายเงินเดือน

ระบบ HumanOS จะ Generate Textfile ข้อมูลพนักงานและจำนวนเงินเดือน ที่ถูกคำนวนแล้ว เพื่อให้เจ้าหน้านำส่งข้อมูลให้กับธนาคาร โดยรูปแบบการยื่นข้อมูล วิธีการนำเข้าไฟล์กับระบบธนาคารอาจจะมีขั้นตอนที่แตกต่างกันในแต่ละธนาคารในระบบของธนาคารตามขั้นตอนที่ธนาคารกำหนด เจ้าหน้าที่ควรตรวจสอบ และเช็คขั้นตอนของธนาคารที่ใช้งานอยู่ให้ถูกต้อง เพื่อความสะดวกในการยื่นจ่ายเงินเดือนของท่านในครั้งต่อไป

ไฟล์ ภงด. กับกรมสรรพกร

ภ.ง.ด.1 คือ คือแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายกรณีจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ 40 (2) ยกตัวอย่างเช่น เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง โบนัส เป็นต้น โดยยื่นแบบเฉพาะพนักงานที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่านั้น

ภ.ง.ด.1 ก. คือ คือใบสรุปการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการอื่นที่จ่ายให้กับพนักงาน ภาษีที่นายจ้างออกแทนให้และภาษีของพนักงานรอบรายปี ต้องทำส่งเพื่อแจ้งให้สรรพากรทราบโดยไม่เสียค่าอะไรเพิ่มเติม ใช้สำหรับแจ้งพนักงานทุกคนไม่ว่าจะมีรายได้ไม่ถึงฐานที่ต้องเสียภาษีก็ตามและนำส่งกรมสรรพากรแค่ปีละหนึ่งครั้งก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของปีถัดไป

  • การนำส่งภงด. 1 : รองรับการนำส่งข้อมูลในรูปแบบ Text file บนระบบสรรพากรตัวใหม่ ‘RD Prep’ หรือสามารถใช้ไฟล์ PDF ในการนำส่งข้อมูลได้เช่นกัน
  • การนำส่งภงด. 3 : รองรับการนำส่งข้อมูลในรูปแบบ Text file บนระบบสรรพากรตัวใหม่ ‘RD Prep’/ หรือสามารถใช้ไฟล์ PDF ในการนำส่งข้อมูลได้เช่นกัน
ไฟล์ยื่น กยศ.

โดยหลังจากการคำนวณเงินเดือน เจ้าหน้าที่สามารถออกเอกสารเพื่อยื่น การชำระเงิน กยศ./ กรอ. กับระบบ  e-PaySLF ได้เลยจาก textfile ที่ export

การนำ HumanOS มาช่วยการทำระบบเงินเดือน (Payroll) เพื่อช่วยลดภาระงานด้านการคำนวณเงินเดือน สะดวกในการนำส่งเอกสารต่างๆ ลดเวลาการทำงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน หลุดจากกรอบการทำงานซ้ำๆ และมีเวลาไปพัฒนาบุคลากร ด้านอื่นๆ ต่อไป

ด้วยสำหรับผู้ที่สนใจ (ไม่เกิน 10 ราย) ระบบ HR ที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานในทุกมิติความต้องการและสอดรับกับเทรนด์การทำธุรกิจที่ยุคดิจิทัล สามารถทดลองใช้งานระบบ HumanOS ได้ฟรี โดยติดต่อได้ที่ 082 221 5464 หรือ Line ID: @humanos.biz (ต้องมี @ นำหน้า) หรือลงทะเบียนเพื่อใช้งานได้ที่ https://backend.humanos.biz/RegisterUI.aspx
และสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://humanos.biz/

Recently Post