นำเข้าไฟล์รายการหัก กยศ. จากเงินเดือนพนักงาน ผ่านระบบ HumanOS

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

ปัจจุบันกองทุนได้มีพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 กำหนดให้สถานประกอบการซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากรมีหน้าที่หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงิน ซึ่งเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน เพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนตามจำนวนที่กองทุนฯ แจ้งให้ทราบ 

โดยมีกำหนดยื่นส่งกรมสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หากสถานประกอบการไม่ได้ดำเนินการจะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือนจากยอดเงินที่ต้องนำส่ง

พนักงานคนไหนที่ต้องหัก กยศ.

พนักงานที่เป็นผู้กู้ยืมเงินที่ถึงครบกำหนดชำระหนี้ทุกราย มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร จะต้องเข้าสู่ระบบการหักชำระผ่านนายจ้างทุกราย จนกว่าจะครบจำนวนเงินในสัญญา

หากนายจ้างไม่สามารถหักเงินเดือนพนักงานตามที่กองทุนฯ ได้แจ้งไว้ เช่น หักได้ไม่เต็มจำนวนหรือนำส่งเป็นยอด 0 บาท ให้แจ้งเหตุผลต่อกองทุนผ่านระบบ e-PaySLF ซึ่งพนักงานจะต้องอยู่ในสถานะดังต่อไปนี้

  • ลาออก ถูกปลดออก ไล่ออก หรือโอนย้าย
  • รายได้คงเหลือไม่พอหักเงินเพื่อชำระหนี้ (หลังหักรายการตามกฎหมาย)
  • ลาโดยไม่ได้รับเงินเดือน
  • ได้รับโทษทางวินัยไม่ได้รับเงินเดือน
  • ชำระหนี้เสร็จสิ้น
  • มีสถานะพักการจ้างโดยไม่ได้รับเงินเดือน
  • ไม่เป็นพนักงาน/ลูกจ้างของหน่วยงาน
  • เสียชีวิต
พร้อมใช้งานแล้ว นำเข้าไฟล์รายการหัก กยศ. จากเงินเดือนพนักงาน ผ่านระบบ HumanOS

การหัก กยศ.​จากเงินเดือนพนักงาน สามารถเพิ่มรายการใน “รายได้/รายการหัก” ซึ่ง HumanOS รองรับการเพิ่มหรือปรับลด รายได้หรือรายการหักเพิ่มเติมของรายการการเงินเดือนพนักงานของแต่ละบุคคลระหว่างการสร้างรายการเงินเดือน หรือ ค่าจ้างพนักงาน สามารถเพิ่มได้ทั้งก่อนและหลังการคำนวณเงินเดือน นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มรายการรายได้และรายการหักอื่นๆ เช่นค่าคอมมิชชั่น ค่าอุปกรณ์ ค่าเดินทาง และอื่นๆ

นอกจากสามารถสะดวกที่จะเพิ่มรายได้ รายการหัก ต่างๆแล้ว HumanOS ยังมีฟีเจอร์อื่นๆ อีกมากมายที่คอยช่วยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ เพิ่มลดการทำงาน มีเวลาไปโฟกัสกับธุรกิจมากขึ้น ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ HR ยุคใหม่

Recently Post

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพภาคบังคับ เงินออมระยะยาวสำหรับลูกจ้างวัยเกษียณ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพภาคบังคับ เงินออมระยะยาวสำหรับลูกจ้างวัยเกษียณ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภาคบังคับ หรือ “กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ” (กบช.) เป็นหนึ่งในนโยบายที่รัฐฯ...

อ่านเพิ่มเติม
กองทุนเงินทดแทน อีกหนึ่งสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างต้องรู้

กองทุนเงินทดแทน อีกหนึ่งสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างต้องรู้

กองทุนเงินทดแทน เป็นอีกหนึ่งสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง มีความต่างจากกองทุนประกันสังคมตรงที่...

อ่านเพิ่มเติม