5 เทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนโฉมหน้าการทำงานของ HR 

1. ระบบการสรรหาและติดตามผู้สมัครอัตโนมัติ (Automated Recruitment and Applicant Tracking Systems: ATS)เทคโนโลยี AST จะช่วยลดความซับซ้อนในกระบวนการสรรหางานด้วยระบบอัตโนมัติ ช่วยให้ HR สามารถคัดกรองและจัดการผู้สมัครงานได้ง่ายขึ้น ซอฟต์แวร์ ATS ช่วยในการสร้างและแจกจ่ายประกาศรับสมัครงาน วิเคราะห์ประวัติผู้สมัครงานอัตโนมัติ และติดตามผู้สมัคร ช่วยให้งานค้นหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.  การเรียนรู้และพัฒนาออนไลน์ (Online Learning and Development): เทคโนโลยีช่วยให้ HR สามารถใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์และโมดูลการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายขึ้น HR สามารถจัดหาและให้โอกาสการฝึกอบรมและพัฒนาต่อเนื่องให้กับพนักงาน แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์นี้ให้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งตามความต้องการของผู้เรียนเองได้

5 เทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนโฉมหน้าการทำงานของ HR – HumanOS

3.  การวิเคราะห์และการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานด้าน HR (HR Analytics and Data-driven Decision Making): การมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เมื่อนำเทคโนโลยีมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลจะทำให้ HR สามารถใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ  พัฒนาวัดตัวชี้วัดทาง HR ต่างๆให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ความผูกมัดของพนักงาน (Employee Engagement) อัตราการหมุนเวียน (turnover rates) และผลงาน (performance) ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงกลยุทธ์การจัดการแรงงานและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพได้

4.  เครื่องมือที่ใช้เพื่อการประสานงานและการทำงานคนละแห่ง(Remote Work and Collaboration Tools): เทคโนโลยีช่วยกระตุ้นการเพิ่มขึ้นของการทำงานแบบ remote work ดังนั้น HR ต้องปรับตัวตาม เครื่องมือเช่นซอฟต์แวร์การประชุมทางวิดีโอ แพลตฟอร์มการจัดการโครงการ และเครื่องมือสื่อสารร่วมกันช่วยให้ทีมงานที่ทำงานกันคนละที่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการทำงานร่วมกัน การสื่อสาร และประสิทธิภาพการทำงานได้

5.  พอร์ทัลให้บริการตนเองของพนักงาน(Employee Self-Service Portals:): เทคโนโลยี HR ได้นำเสนอพอร์ทัลให้บริการตนเองซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึงและจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ HR ได้อิสระ ซอฟท์แวร์เหล่านี้ช่วยให้พนักงานสามารถอัปเดตข้อมูลส่วนตัว เข้าดูสลิปเงินเดือน ขอลางาน ลงทะเบียนในโปรแกรมสวัสดิการ และเข้าถึงเนื้อหาการฝึกอบรม ลดภาระงานด้านการบริหารจัดการของแผนก HR และเสริมสร้างพลังให้กับพนักงานในการควบคุมความต้องการด้าน HR ของตนเอง

นี้เป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยของการนำเทคโนโลยีมาใช้เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานด้าน HR ซึ่งเมื่อเทคโนโลยียังคงพัฒนาต่อไป  และหากองค์กรของเรารู้จักนำเทคโนโลยีมาใช้งานให้เกิดประโยชน์ ก็จะทำให้กระบวนการบริหารจัดการบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ที่มา: https://www.peoplehum.com/blog/5-ways-hr-technology

Recently Post