5 ทางเลือกจัดลำดับความสำคัญอย่างมีเป้าหมาย

จากหนังสือ “The 5 choices : the path to extraordinary productivity”

1.เน้นสิ่งสำคัญ : ที่ส่งผลต่อเป้าหมายที่ต้องการละทิ้งสิ่งที่ประเดประดังเข้ามา แต่ไม่สำคัญทิ้ง (Important, Than Urgent)

2.มุ่งสู่ผลลัพธ์เหนือขีดจำกัด : ตัดสินใจเลือกเป้าหมายที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เหนือขีดจำกัดมากกว่าที่จะหยุดนิ่งกับที่ (Extraordinary, Than Ordinary)

3.จัดเวลาให้กับสิ่งสำคัญ : จัดตารางเวลาให้กับงานที่ต้องทำมากกว่าวุ่นวายกับเรื่อเล็กๆ น้อยๆ (Schedule Big Rock, Than Soft Gravel)

4.ใช้เครื่องมืออย่างชาญฉลาด : เลือกใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในงานอย่างชาญฉลาด มากกว่าเป็นทาสที่ขาดเทคโนโลยีไม่ได้ (Rule Technology, Than Be ruled)

5.เติมพลังชีวิต : ดูแลตนเองทั้งร่างกายและจิตใจ อย่าให้ “หมดไฟ” ในการทำงาน (Renewal, Than Burn Out)

อ้างอิงจากหนังสือ “The 5 choices : the path to extraordinary productivity”

Recently Post