ระหว่างการลาคลอดบุตร มีสิทธิได้ค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณี และวันหยุดประจำสัปดาห์หรือไม่ ?

ระหว่างการลาคลอดบุตร มีสิทธิได้ค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณี และวันหยุดประจำสัปดาห์หรือไม่ ?

ระหว่างการลาคลอดบุตร มีสิทธิได้ค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณี และวันหยุดประจำสัปดาห์หรือไม่ ?

กฎหมายกำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลาคลอดได้ 98 วัน โดยได้ค่าจ้าง 45 วัน และจากประกันสังคมอีก 45 วัน

ปกติการลา จะต้อง “ลาเฉพาะวันทำงาน” วันหยุดไม่ต้องลา เพราะไม่ลาก็มีสิทธิหยุด แต่หลักการนี้ไม่นำไปใช้ในกรณีวันลาคลอดด้วย

เพราะมาตรา 41 แห่ง พรบ.คุ้มครองแรงงานฯ กำหนดให้นับรวมวันหยุดในระหว่างวันลาคลอดนั้นด้วย

ดังนั้น หากมีวันหยุดทั้ง 3 กรณี คือ วันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจำปี ระหว่างวันลาเพื่อการคลอดบุตรต้องนับรวมเข้าไปในวันลาคลอด 98 วันด้วย

ดังนั้น บริษัทนายจ้างจึงไม่ต้องจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดระหว่างวันลาคลอด

Recently Post