เมื่อ อายุ 65 ปีขึ้นไป จะได้รับ “ยกเว้นภาษี 190,000 บาท”

กฎหมายภาษีอากรฉบับที่ 150 ได้กำหนดข้อยกเว้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้ที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้สูงวัยที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป 1. ผู้มีเงินได้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยให้ยกเว้นเงินได้ 190,000 บาท 2....