Security First ตามมาตราฐาน ISO

นอกจากฟีเจอร์ HumanOS เอื้อให้ HR สามารถดูรายงานภาพรวมของพนักงาน รายละเอียดสถิติต่างๆ ตั้งแต่การลงเวลา ขาดงานแล้ว ด้านความปลอดภัย HumanOS นั้นเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้บนคลาวด์ที่ได้มาตรฐาน ISO และปฏิบัติตามหลัก PDPA อีกทั้งยังมีบริการติดตั้งระบบบนเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้า (On...