HumanOS เป็นระบบลงเวลาที่ครอบคลุม ครบครันสำหรับการบริหารงานบุคคลอย่างครบวงจร
HumanOS เป็นระบบลงเวลาที่ครอบคลุม ครบครันสำหรับการบริหารงานบุคคลอย่างครบวงจร รองรับการทำงานบนสมาร์ทโฟน และ เว็บไซต์ ทำให้สามารถช่วยลดขั้นตอนการเดินเอกสารภายในองค์ ที่สำคัญคือติดตั้งง่าย โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องติดตั้ง ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ ที่เกินความจำเป็น
✅ เพิ่มประสิทธิภาพ การลงเวลาเข้า – ออก(Attendance) ได้อย่างแม่นยำ ตรวจสอบได้ทันทีแบบเรียลไทม์ เรื่องการขาด, ลา และ มาสาย ผ่านสมาร์ทโฟน
✅ มีระบบลางาน การสั่งงาน การเบิกค่าใช้จ่าย ดูตารางการทำงาน การขอล่วงเวลา ไปจนถึงการขอหนังสือรับรองต่างๆ แบบ Employee self- service รวมไปถึงผู้บริหารสามารถตรวจสอบข้อมูลได้แบบเรียลไทม์
✅ คำนวณเงินเดือนและสวัสดิการณ์ต่างๆ(Payroll) ค่าล่วงเวลา หักขาดลามาสาย หักภาษี ประกันสังคม หักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การลดหย่อนภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทันทีอัตโนมัติ

Recently Post