HumanOS อบรมการใช้งาน บริษัท โปรเฟสเร้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

#HumanOS อบรมการใช้งานระบบปฏิบัติการสำหรับงาน HR ที่ บริษัท โปรเฟส เร้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทที่ให้การบริการ เกี่ยวกับ บริการ รถเช่า รถตู้ให้เช่า พนักงานขับรถ พนักงานขับรถสำหรับผู้บริหาร https://www.professrent.co.th/#ระบบลงเวลางานออนไลน์#แอฟตอกบัตรเข้างาน#ลงเวลางานผ่านมือถือ#Time Attendance

Recently Post

‘ลูกจ้าง’ ต้องรู้ ลากิจ-ลาป่วย ทำได้! แม้อยู่ระหว่างช่วงทดลองงาน

‘ลูกจ้าง’ ต้องรู้ ลากิจ-ลาป่วย ทำได้! แม้อยู่ระหว่างช่วงทดลองงาน

หลายคนอาจสงสัยว่าในระหว่างการทดลองงาน หากเรามีความจำเป็นต้องลางานจะถูกหักเงินเดือนหรือไม่?...

อ่านเพิ่มเติม