HumanOS อบรมการใช้งาน บริษัท โปรเฟสเร้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

#HumanOS อบรมการใช้งานระบบปฏิบัติการสำหรับงาน HR ที่ บริษัท โปรเฟส เร้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทที่ให้การบริการ เกี่ยวกับ บริการ รถเช่า รถตู้ให้เช่า พนักงานขับรถ พนักงานขับรถสำหรับผู้บริหาร https://www.professrent.co.th/#ระบบลงเวลางานออนไลน์#แอฟตอกบัตรเข้างาน#ลงเวลางานผ่านมือถือ#Time Attendance

Recently Post

PwC คือ Big Four รายแรกที่บอกพนักงานว่า จะเริ่มงาน-เลิกงานตอนไหนก็ได้ ส่วนวันศุกร์ทำงานแค่ครึ่งวันพอ

PwC คือ Big Four รายแรกที่บอกพนักงานว่า จะเริ่มงาน-เลิกงานตอนไหนก็ได้ ส่วนวันศุกร์ทำงานแค่ครึ่งวันพอ

ทำงานตอนไหนก็ได้ เพราะวัดกันที่ผลงาน PwC บริษัทที่ปรึกษาระดับโลกประกาศแผนการทำงานใหม่...

อ่านเพิ่มเติม