HumanOS ประชุม Kick Off โปรเจค ที่ บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลัก คือ รับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร ด้วยประสบการณ์มากกว่า 32 ปี ทำให้เราได้รับงานก่อสร้างทั้งจากหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน โดยให้บริการตั้งแต่งานวางฐานรากจนกระทั่งก่อสร้างอาคารเสร็จสมบูรณ์ ในลักษณะที่เรียกว่า One Stop Service ซึ่งได้แก่ งานด้านโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานภูมิสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมระบบ ได้แก่ งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องจักรกล งานสุขาภิบาลและงานระบบอัตโนมัติในตัวอาคาร

ขอบคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจและใช้บริการของเรานะคะ

#ระบบ HR สำหรับงานก่อสร้าง
#HR Online
#Payroll Online
#ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น

Recently Post

‘ลูกจ้าง’ ต้องรู้ ลากิจ-ลาป่วย ทำได้! แม้อยู่ระหว่างช่วงทดลองงาน

‘ลูกจ้าง’ ต้องรู้ ลากิจ-ลาป่วย ทำได้! แม้อยู่ระหว่างช่วงทดลองงาน

หลายคนอาจสงสัยว่าในระหว่างการทดลองงาน หากเรามีความจำเป็นต้องลางานจะถูกหักเงินเดือนหรือไม่?...

อ่านเพิ่มเติม