HumanOS เข้าประชุม Kick off พัฒนาระบบ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ทีมงาน #HumanOS เข้าประชุม Kick off พัฒนาระบบ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

#E-Leave
#ลางานออนไลน์
#PEA
#กฟภ

Recently Post

‘ลูกจ้าง’ ต้องรู้ ลากิจ-ลาป่วย ทำได้! แม้อยู่ระหว่างช่วงทดลองงาน

‘ลูกจ้าง’ ต้องรู้ ลากิจ-ลาป่วย ทำได้! แม้อยู่ระหว่างช่วงทดลองงาน

หลายคนอาจสงสัยว่าในระหว่างการทดลองงาน หากเรามีความจำเป็นต้องลางานจะถูกหักเงินเดือนหรือไม่?...

อ่านเพิ่มเติม