AMADA

#HumanOS เข้านำเสนอระบบปฏิบัติการสำหรับงาน HR ที่ บริษัท อะมะดะ (ประเทศไทย) จำกัด

https://www.amada.co.th/th/Home/Index

#AMADA
#อะมะดะ
#ระบบลงเวลางานออนไลน์
#HR ออนไลน์
#ตอกบัตรออนไลน์
#Time Sheet

Recently Post

‘ลูกจ้าง’ ต้องรู้ ลากิจ-ลาป่วย ทำได้! แม้อยู่ระหว่างช่วงทดลองงาน

‘ลูกจ้าง’ ต้องรู้ ลากิจ-ลาป่วย ทำได้! แม้อยู่ระหว่างช่วงทดลองงาน

หลายคนอาจสงสัยว่าในระหว่างการทดลองงาน หากเรามีความจำเป็นต้องลางานจะถูกหักเงินเดือนหรือไม่?...

อ่านเพิ่มเติม