AMADA

#HumanOS เข้านำเสนอระบบปฏิบัติการสำหรับงาน HR ที่ บริษัท อะมะดะ (ประเทศไทย) จำกัด

https://www.amada.co.th/th/Home/Index

#AMADA
#อะมะดะ
#ระบบลงเวลางานออนไลน์
#HR ออนไลน์
#ตอกบัตรออนไลน์
#Time Sheet

Recently Post

PwC คือ Big Four รายแรกที่บอกพนักงานว่า จะเริ่มงาน-เลิกงานตอนไหนก็ได้ ส่วนวันศุกร์ทำงานแค่ครึ่งวันพอ

PwC คือ Big Four รายแรกที่บอกพนักงานว่า จะเริ่มงาน-เลิกงานตอนไหนก็ได้ ส่วนวันศุกร์ทำงานแค่ครึ่งวันพอ

ทำงานตอนไหนก็ได้ เพราะวัดกันที่ผลงาน PwC บริษัทที่ปรึกษาระดับโลกประกาศแผนการทำงานใหม่...

อ่านเพิ่มเติม