สัญญาการใช้บริการระบบ HumanOS

คู่สัญญาตกลงให้การใช้บริการตามคำขอ/สัญญาใช้บริการนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คำนิยาม

ผู้ให้บริการหมายถึง บริษัท ไอทีแคท จำกัด ( HumanOS)

ผู้ใช้บริการหมายถึง ผู้ใช้บริการจากผู้ให้บริการตามคำขอ/สัญญาใช้บริการนี้

ข้อ 2. ขอบเขตการให้บริการ

2.1 รูปแบบของการบริการ

การบริการตามสัญญาฉบับนี้เป็นการให้บริการแพลตฟอร์มการบริหารงานบุคลากรที่เรียกว่า HumanOS โดยต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกรูปแบบบริการนี้ว่าระบบ

2.2 การคิดค่าบริการ

2.2.1 เมื่อผู้ใช้บริการตกลงลงนามในสัญญาฉบับนี้แล้วนั้น ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงยอมรับอัตราค่าบริการที่บริษัทกำหนด โดยอัตราค่าบริการของระบบจะมีรายละเอียดอยู่ในเอกสารใบเสนอราคา (Quotation) ที่สอดคล้องกับระบบบริการที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้บริการ โดยให้ถือว่าเอกสารใบเสนอราคา (Quotation) ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย

2.2.2 สำหรับผู้ใช้บริการที่เลือกใช้บริการระบบ HumanOS เมื่อผู้ใช้บริการลงนามตอบรับใบเสนอราคาเรียบร้อยแล้วนั้น บริษัทจะเรียกเก็บค่าบริการหลังจากมีการเปิดระบบให้ผู้ใช้บริการใช้เรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดจะปรากฏอยู่ในเอกสารใบเสนอราคา (Quotation)

2.2.3 สำหรับผู้ใช้บริการที่เลือกใช้บริการระบบ HumanOS เมื่อผู้ใช้บริการลงนามตอบรับใบเสนอราคาเรียบร้อยแล้วนั้น บริษัทจะเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการ โดยจะเรียกเก็บแบบรายเดือนหรือรายปี ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้ใช้บริการโดยรายละเอียดจะปรากฏอยู่ในเอกสารใบเสนอราคา (Quotation)

2.2.4 เมื่อผู้ใช้บริการได้รับใบแจ้งค่าบริการ หากเห็นว่ามีรายการใดที่ได้รับแจ้งผิดไปจากการใช้บริการของผู้ใช้บริการจริง ให้ผู้ใช้บริการทำหนังสือขอตรวจสอบถึงบริษัทภายใน 15 วัน นับจากวันที่ครบกำหนดชำระในใบแจ้งค่าบริการ โดยบริษัทจะลดหย่อนค่าบริการให้เฉพาะในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเหตุขัดข้องทางเทคนิคของบริษัทเองเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาลดหย่อนค่าบริการให้ผู้ใช้บริการตามวิธีการที่บริษัทกำหนด สำหรับเหตุขัดข้องที่มีสาเหตุสืบเนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้ใช้บริการและ/หรือบริวาร ไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการยกเว้นหรือมีส่วนลดค่าบริการ

2.2.5 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าบริการตามกำหนดเวลา ผู้ใช้บริการจะต้องเสียค่าปรับเป็นดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8 ต่อปี ของค่าบริการที่ยังค้างชำระอยู่

2.3 ระหว่างการดำเนินการ

2.3.1 บริษัทจะจัดอบรมสอนการใช้งานเกี่ยวกับระบบของ HumanOS ซึ่งจะให้มีการอบรมที่บริษัทหรืออบรมนอกสถานที่ (สำนักงานของผู้ใช้บริการ) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สำหรับการจัดการอบรมที่บริษัท บริษัทจะอบรมการใช้งานให้เป็นจำนวน 1 ครั้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้การจัดอบรมดังกล่าวจะจัดขึ้นภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่เริ่มใช้บริการระบบเท่านั้น นอกเหนือจากนั้นจะมีการคิดค่าบริการเพิ่มเติม

สำหรับการจัดการอบรมนอกสถานที่ (สำนักงานของผู้ใช้บริการ) บริษัทขอสงวนการอบรมให้เฉพาะสำนักงานที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล เหมารวมทุกๆ 3 ชั่วโมง คิดเป็นจำนวน 1,000 บาท กรณีอบรมต่างจังหวัดค่าเดินทางและค่าที่พักผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่าย โดยค่าบริการจัดอบรมนอกสถานที่นี้จะไม่คิดรวมกับค่าบริการในข้อ 2.2.1

2.3.2 สำหรับช่องทางการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ Line: @ HumanOS.biz ได้ตลอด 24 ชั่วโมง , อีเมล์ [email protected] ,
เบอร์โทรศัพท์ 02-9432436 (ช่วงเวลาทำการ) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตลอดการใช้งานระบบ

2.3.3 บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในข้อ 2.3.1 และ 2.3.2 ในเรื่องเงื่อนไข ราคา หรือวิธีการให้บริการ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะแจ้งไปทางอีเมลให้ผู้ใช้บริการทราบก่อนอย่างน้อย 30 วัน

2.4 การใช้บริการเพื่อกิจการของตน

ผู้ใช้บริการจะต้องใช้บริการเพื่อกิจการของตนเองเท่านั้น จะใช้เพื่อกิจการอื่นใดไม่ได้ทั้งสิ้น เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากบริษัท สัญญาใช้บริการฉบับนี้เป็นสิทธิเฉพาะตัว ซึ่งในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้ใช้บริการ ต้องได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน

ข้อ 3. ระยะเวลาของสัญญา

ทั้งสองฝ่ายตกลงให้สัญญาฉบับนี้ มีกำหนดระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ปีบัญชีของผู้ใช้บริการ นับตั้งแต่ หากผู้ใช้บริการประสงค์ที่จะต่ออายุสัญญา ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการต่ออายุได้โดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาบริการที่กำหนดไว้ โดยบริษัทจะแจ้งเตือนทางอีเมลหรือในลักษณะอื่นใดที่เหมาะสม ก่อนที่จะมีการต่ออายุการบริการใด สำหรับระยะเวลาใหม่และให้ผู้ใช้บริการแสดงความยินยอมให้ต่ออายุของสัญญาข้างต้นด้วย และหากมีการเปลี่ยนแปลงราคา บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนที่จะเริ่มต้นให้บริการในปีถัดไป

ให้ถือว่าวันที่ผู้ใช้บริการลงลายมือชื่อในสัญญาฉบับนี้ เป็นวันที่บริษัทได้เริ่มต้นการส่งมอบระบบให้แก่ผู้ใช้บริการ

ข้อ 4. การขอยกเลิกการรับบริการ

4.1 กรณีที่ผู้ใช้บริการแจ้งขอยกเลิกการใช้บริการภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ใช้งานระบบครั้งแรกเสร็จสิ้น บริษัทจะทำการคืนค่าบริการล่วงหน้าให้กึ่งหนึ่ง
4.2 กรณีที่ผู้ใช้บริการแจ้งขอยกเลิกการใช้บริการภายหลังระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่การใช้งานระบบครั้งแรกเสร็จสิ้น บริษัทจะไม่คืนค่าบริการล่วงหน้าที่เรียกเก็บมาแล้วทั้งหมด

ข้อ 5. การเลิกสัญญา

5.1 สิทธิในการเลิกสัญญาของผู้ใช้บริการ

5.1.1 ผู้ใช้บริการมีสิทธิเลิกสัญญาโดยการส่งคำขอเลิกใช้บริการมายัง [email protected] การยื่นคำขอดังกล่าวจะทำในเวลาใดก็ได้ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาใช้บริการโดยมีผลเป็นการเลิกสัญญาในวันสุดท้ายของระยะเวลาการใช้บริการในปีที่ได้ยื่นคำขอเลิกการใช้บริการดังกล่าว ในกรณีที่ท่านประสงค์จะเลิกสัญญาโดยให้มีผลโดยทันที (ปิดบัญชีผู้ใช้ ก่อนสิ้นระยะเวลาการใช้บริการ) บริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใด

5.2 สิทธิในการเลิกสัญญาของบริษัท

5.2.1 บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไม่ว่าเวลาใด เมื่อบริษัททำการบอกเลิกสัญญาแล้วให้ถือว่าการเลิกสัญญามีผลในวันสุดท้ายของระยะเวลาการใช้บริการในปีที่ได้ทำการบอกเลิกสัญญา

5.2.2 ข้อตกลงตาม 4.2 นั้นมิใช้บังคับกับกรณีเลิกสัญญาในกรณีที่ผู้ใช้บริการกระทำผิดเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ รายละเอียดเป็นไปตามข้อ 9.4

ข้อ 6. การแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงาน

6.1 หากมีปัญหาหรือข้อขัดข้องใด ในการดำเนินงานตามสัญญาฉบับนี้ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะพิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันต่อไปโดยเบื้องต้นบริษัทมีมาตรฐานการให้บริการ (SLA) โดยใช้ช่องทาง Line: @ Humanos.biz อีเมล์ [email protected] เบอร์โทรศัพท์ 02-9432436 (ช่วงเวลาทำการ) เป็นช่องทางการสื่อสารหลัก

6.2 บริษัทจะให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทาง Line : @ Humanos.biz ในกรณีที่เกิดข้อขัดข้องหรือความไม่สะดวกในการใช้บริการอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุขัดข้องทางเทคนิคหรือ เหตุที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท หรือเป็นเหตุที่เกิดจากอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการเอง ซึ่งในกรณีที่มิใช่ความผิดของบริษัท ผู้ใช้บริการจะเรียกร้องค่าเสียหายใด จากบริษัทมิได้

6.3 กรณีเกิดเหตุขัดข้องในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้บริษัททราบและบริษัท จะแก้ไขเหตุขัดข้องดังกล่าวให้ระบบสามารถกลับมาทำงานได้ปกติในเวลาที่เหมาะสม โดยจะไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผู้ใช้บริการ เว้นแต่ความเสียหายเกิดจากการกระทำของผู้ใช้บริการเอง

ข้อ 7. ข้อจำกัดความรับผิด

7.1 หากผู้ใช้บริการมีมูลฐานใด ในการเรียกค่าเสียหาย (รวมถึงการละเมิดตามข้อตกลงในสัญญานี้) เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต ผู้ใช้บริการตกลงว่าการแก้ไขเยียวยาโดยเฉพาะของผู้ใช้บริการซึ่งจะได้รับจากบริษัท ก็คือการเรียกค่าเสียหายโดยตรงไม่เกินจำนวนค่าบริการที่ผู้ใช้บริการชำระให้แก่บริษัทหนึ่งเดือน

7.2 เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต ผู้ใช้บริการไม่สามารถเรียกเงินได้จาก

7.2.1 การสูญเสียหรือค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง

7.2.2 การสูญเสียผลกำไรที่เกิดขึ้นจริงหรือคาดหมายไว้ (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม)

7.2.3 การสูญเสียรายได้ที่เกิดขึ้นจริงหรือคาดหมายไว้ (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม)

7.2.4 การสูญเสียสัญญาหรือธุรกิจ หรือการสูญเสียหรือค่าเสียหายอื่น ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการในลักษณะที่ไม่ใช่การใช้งานส่วนบุคคล

7.2.5 การสูญเสียหรือค่าเสียหายพิเศษ โดยอ้อม ต่อเนื่อง หรือที่เป็นการลงโทษ และ

7.2.6 เท่าที่กฎหมายอนุญาต การสูญเสียหรือค่าเสียหายโดยตรงที่เกินจากที่ระบุไว้ในข้อ 6.1 ข้างต้น ข้อจำกัดและข้อยกเว้นเหล่านี้จะมีผลใช้บังคับแม้ว่าการแก้ไขเยียวยานี้จะไม่สามารถชดเชยความเสียหายใด ได้อย่างครบถ้วน หรือไม่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญ

ข้อ 8. การรักษาความลับ

ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันว่าบรรดาเอกสารและ/หรือข้อมูลใด ของอีกฝ่าย ที่ได้ทราบจากการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ให้ถือว่าเป็นข้อมูลความลับร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะต้องนำไปใช้ประโยชน์เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์ตามสัญญาฉบับนี้เท่านั้น นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยต่อบุคคลใดเป็นอันขาด รวมทั้งจะดำเนินการให้พนักงาน และ/หรือลูกจ้าง และ/หรือตัวแทนของตน และ/หรือบุคคลอื่นใดที่รับรู้หรือรับทราบข้อมูลดังกล่าวอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วย ทั้งนี้ แม้ว่าสัญญาฉบับนี้จะสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ก็ตาม เว้นแต่เป็นการเปิดเผยในกรณีดังนี้

8.1 ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากอีกฝ่ายหนึ่ง หรือ

8.2 เป็นการเปิดเผยตามกฎหมาย หรือคำสั่งศาล หรือคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมาย โดยฝ่ายที่มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า เพื่อให้อีกฝ่ายนั้นได้ดำเนินการใด เท่าที่จำเป็น อันจะเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับฝ่ายของตนได้ก่อนการเปิดเผยข้อมูล ทั้งนี้ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หรือ

8.3 ข้อมูลและ/หรือเอกสารนั้น

8.3.1 เป็นที่เปิดเผยเป็นการทั่วไป และสาธารณชนสามารถหาข้อมูลดังกล่าวได้โดยไม่ได้ฝ่าฝืนสัญญาฉบับนี้ หรือ

8.3.2 เป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะอยู่แล้ว ซึ่งมิได้เกิดขึ้นจากการผิดข้อตกลงรักษาความลับของทั้งสองฝ่าย หรือ

8.3.3 ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับการเปิดเผยจากบุคคลที่สามผู้ซึ่งได้รับมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายและผู้ซึ่งมิได้อยู่ใต้ภาระผูกพันอันหวงห้ามต่อการเปิดเผย

8.3.4 อยู่ในความครอบครองของฝ่ายที่ได้รับมาโดยปราศจากข้อจำกัดอันเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยก่อนวันที่ได้รับข้อมูลจากฝ่ายที่เปิดเผยนั้น

ข้อ 9. กรณีที่บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการระบบ

บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการระบบเป็นการชั่วคราวต่อผู้ใช้บริการได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งระบุเหตุในการใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้ที่ บริษัท สามารถระงับการให้บริการได้ทันที

9.1 เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นแก่บริษัท

9.2 ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตาย หรือสิ้นสุดสภาพนิติบุคคล

9.3 ผู้ใช้บริการใช้เอกสารปลอมในการขอใช้บริการ

9.4 ผู้ใช้บริการ นำบริการไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือกระทำผิดหน้าที่ใด ตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ บริษัทมีสิทธิเด็ดขาดในการระงับการให้บริการชั่วคราว หรือมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ต้องคืนค่าบริการใด ๆทั้งสิ้น

9.5 ผู้ใช้บริการผิดนัดชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดในใบแจ้งค่าใช้บริการ 2 คราวติดต่อกัน

9.6 บริษัทพิสูจน์ได้ว่าผู้ใช้บริการได้นำบริการตามข้อตกลงนี้ไปใช้เพื่อแสวงหารายได้โดยมีเจตนาจะไม่ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้บริการ

9.7 บริษัทมีเหตุที่จำเป็นต้องบำรุงรักษาหรือแก้ไขระบบที่ใช้ในการให้บริการ

ข้อ 10. สิทธิในการยกเลิกการให้บริการ

บริษัท ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และไม่มีความรับผิดใด ต่อคู่สัญญาและบุคคลภายนอก

ข้อ 11. การโอนสิทธิ

11.1 บริษัท ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการโอนสิทธิและหน้าที่ที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญา ให้แก่บุคคลอื่นโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

11.2 ในกรณีที่บริษัทมีความประสงค์จะโอนบริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บริษัทอื่น หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัทไอทีแคท จำกัด หรือบุคคลอื่น บริษัทอาจโอนสถานะทางสัญญาภายใต้สัญญาให้บริษัทอื่น หรือ ในกลุ่มของบริษัทไอทีแคท จำกัด หรือบุคคลอื่น หลังจากที่ได้แจ้งให้ท่านทราบ และเมื่อท่านสมัครใจเข้าใช้บริการ จะถือว่าท่านได้ให้ความเห็นชอบในการโอนดังกล่าวแล้วเป็นการล่วงหน้า

ข้อ 12. กฎหมายที่ใช้บังคับ

สัญญาฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย

ข้อ 13. ความสมบูรณ์ของสัญญา

หากข้อสัญญาข้อใดข้อหนึ่งเป็นโมฆะ หรือไม่มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือว่าแยกข้อที่เป็นโมฆะหรือไม่มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมายข้อนั้นออกจากข้อที่ยังสมบูรณ์บังคับได้ตามกฎหมายต่อไป