คู่มือการใช้งาน : การอนุมัติการลา

คู่มือการใช้งาน : การอนุมัติการลา

อนุมัติการลา เมื่อพนักงานขออนุมัติการลาผ่านแอพพลิเคชั่น HumanOS  ระบบจะส่งการแจ้งเตือนมาที่หัวหน้างาน เพื่อให้หัวหน้าอนุมัติคำขอ เมื่อหัวหน้าอนุมัติคำขอแล้ว ระบบจะแจ้งเตือนผ่าน Notification แบบเรียลไทม์สะดวก รวดเร็ว เมื่อได้รับการแจ้งเตือนคำขออนุมัติ ให้กด    ...
คู่มือการใช้งาน : การขอ, อนุมัติการการทำงานล่วงเวลา

คู่มือการใช้งาน : การขอ, อนุมัติการการทำงานล่วงเวลา

การอนุมัติการทำงานล่วงเวลา HumanOS รองรับการขออนุมัติการทำงานล่วงเวลา มีระบบคำนวณค่าล่วงเวลาอัตโนมัติ หัวหน้าสามารถอนุมัติออนไลน์ได้ทันที บันทึกการทำงานล่วงเวลาสำหรับผู้บริหาร เข้าสู่ระบบที่  www.backend.humanos.biz กรอก Username& Password และ Login เข้าระบบ...
คู่มือการใช้งาน : อนุมัติการแก้ไขเวลา

คู่มือการใช้งาน : อนุมัติการแก้ไขเวลา

ขออนุมัติการลงเวลา กรณีที่พนักงานต้องการแก้ไขการลงเวลาเข้างาน – ออกงาน พนักงานจะบันทึกคำขอแก้ไขเวลา พร้อมระบุเหตุผล เพื่อประกอบให้หัวหน้าพิจารณาในการอนุมัติการลงเวลาใหม่ มีขั้นตอนการทำงานดังนี้ กด  Notifications เพื่อดูคำขออนุมัติการลงเวลาจากพนักงาน...