คู่มือสอนการใช้งาน : ลงเวลาเข้าออกงาน

คู่มือสอนการใช้งาน : ลงเวลาเข้าออกงาน

การลงเวลาเข้างานออกงานด้วย GPS และ Beacon HumanOS สามารถลงเวลาด้วย พิกัด Google GPS ที่มีรัศมีการลงเวลาจากระยะทางที่ปักมุดไว้ 300 เมตร เมื่อผู้ใช้งานไม่ได้อยู่ในรัศมีที่ปักมุด ผู้ใช้งานจะไม่สามารถลงเวลาทำงานได้ เพราะฉะนั้นผู้ใช้งานจำเป็นต้องอนุญาติให้ HumanOS เข้าถึง...
คู่มือสอนการใช้งาน : สร้างสถานที่

คู่มือสอนการใช้งาน : สร้างสถานที่

การสร้างพิกัด GPS ในการลงเวลา การสร้างพิกัด GPS ในการลงเวลา เหมาะสำหรับการลงเวลาสำนักงาน ไซต์ลูกค้า หรือ การทำงานนอกสถานที่ ลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ และใช้นำทางในการเดินทางผ่าน Google Map ได้ ซึ่งการสร้าง พิกัดทำได้ง่ายๆ ดังนี้ วิธีที่ 1  กดที่พิกัด  แล้วกดปุ่ม...
คู่มือสอนการใช้งาน : การใช้สถานที่นำทาง

คู่มือสอนการใช้งาน : การใช้สถานที่นำทาง

การใช้สถานที่นำทาง HumanOS รองรับการนำทางด้วยพิกัด GPS ที่มีการบันทึกไว้ในระบบ ตอบโจทย์สำหรับงานที่ต้องออกนอกสถานที่ เช่น พนักงานขายที่ต้องออกไปพบลูกค้า ไซต์งานลูกค้า โดย HumanOS จะทำงานร่วมกับ Google Map มีขั้นตอนการทำงานดังนี้ ไปที่พิกัด  บนเมนูลงเวลา...
คู่มือสอนการใช้งาน : การขอลางาน

คู่มือสอนการใช้งาน : การขอลางาน

การขออนุมัติลางาน พนักงานส่งใบลาผ่านมือถือ รองรับการลางานล่วงหน้า ลาย้อนหลัง แนบใบรับรองแพทย์ ตรวจสอบวันลาคงเหลือ หัวหน้าทำการอนุมัติผ่านมือถือ แจ้งการอนุมัติการลา ผ่าน  Notification สะดวกรวดเร็ว  การขออนุมัติการลา เลือกแทบ “ลา”  กดปุ่ม ...
คู่มือสอนการใช้งาน : บันทึกงาน

คู่มือสอนการใช้งาน : บันทึกงาน

การบันทึกข้อมูลงาน,Timesheet บันทึกข้อมูลประจำวันทั้งในองค์กร และไซต์ลูกค้า สร้างข้อมูลการทำงานพร้อมแนบภาพถ่ายลูกค้าสามารถลงลายมือชื่อสำหรับการ Approve เช่น งานซ่อมบำรุง ประเมินประสิทธิภาพทันที แสดงผลการตรวจสอบสายงาน บันทึกงาน กดปุ่ม  ในหน้าจอการลงเวลา หรือ...
คู่มือสอนการใช้งาน : การขอแก้ไขเวลา

คู่มือสอนการใช้งาน : การขอแก้ไขเวลา

การขอแก้ไขเวลา การขออนุมัติการแก้ไขการลงเวลาเข้า- ออกงาน ย้อนหลัง พนักงานสามารถขอแก้ไขเวลาจากเวลาปัจจุบันที่มีการลงเวลาแล้ว หรือ สามารถขอแก้ไขเวลาย้อนในหลังในหน้าจอปฏิทิน ได้ โดยพนักงานจะต้องแจ้งเหตุผลการขอแก้ไขเวลาด้วย มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ ขอแก้ไขเวลา เลือกเมนู...