#HumanOS แนะนำการใช้งานฟังก์ชั่นใหม่ 
🔸สิทธิ์การลา
🎯วัตถุประสงค์ของฟังก์ชั่นนี้ เพื่อใช้งานในกรณีที่ต้องการแก้ไขจำนวนวันลาหรือการยกยอดวันลาขอปีปัจจุบันเพื่อไปใช้ในปีถัดไป เช่น กรณี ปี 2019 ใกล้จะสิ้นปีแล้วบางบริษัทจำนวนวันลาพักร้อนที่เหลือสามารถยกยอด เพื่อใช้ในปี 2020 ได้ ซึ่งการใช้งาน มี 2 ขั้นตอน
1.Export Excel รายการจำนวนวันลาของปี 2019 ทำการแก้ไขจำนวนวันลา
2. นำเข้า/Import สิทธิ์การลา เลือกไฟล์ที่ทำการแก้ไขและ นำเข้าข้อมูล 

วิดีโอ
https://youtu.be/X8sqhqUrTDE

#การลางานออนไลน์
#ระบบ HR ออนไลน์