#HumanOS อบรมการใช้งาน ที่ Baramizi ซึ่งวันนี้ น่าจะเรียกการมาแชร์เคสการใช้งานระบบจะดีกว่า เพราะ พนักงานทุกท่าน มีการใช้งานมาสักระยะแล้ว ก็จะเอาประสบการณ์ของการใช้งานมาช่วยกัน วิเคราะห์และตัดสินใจ ว่า ฟังก์ชั่นไหน ที่เหมาะสม และ เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อการใช้งานแอพพลิเคชั่น จะได้เกิดประโยชน์สูงสุด
วันนี้บรรยากาศจึงออกมาสนุกเพราะทุกคนมีส่วนร่วมในการยิงคำถามหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ

#อบรมระบบ HR
#Baramizi
#สแกนนิ้วออนไลน์
#E-Silp
#HR Customize