#HumanOS เข้าแนะนำระบบปฏิบัติการสำหรับงาน HR ที่ บริษัทไทยเมกิ จำกัด

ฮิวแมนโอเอส มีฟังก์ชั่น ดังนี้

✔️ลงเวลา ผ่านแอฟ หรือ เครื่องสแกนนิ้ว
✔️จัดการตารางกะ
✔️ขอทำงานล่วงเวลา
✔️Timesheet
✔️เบิกค่าใช้จ่าย
✔️การคำนวณเงินเดือน, E-SILP
✔️ภาษี , ประกันสังคม, Provided Fund
✔️ESS พนักงานตรวจสอบข้อมูลและใช้งานผ่านระบบออนไลน์
✔️ข้อมูลและรายงานแบบ Real Time

การทำงานรองรับทั้งระบบแอนดรอยด์และไอโฟน

#ไทยเมกิ
#ระบบ HR สำหรับโรงงาน
#ตอกบัตรออนไลน์
#สแกนนิ้วออนไลน์
#HR Online
#ESS