#HumanOS อบรมการใช้งานระบบ ให้กับ ผู้จัดการฝ่ายขาย กลุ่มบริษัทธรรมสรณ์ DoS Life ผู้นำธุรกิจด้านระบบการจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม ถังเก็บน้ำ ปั๊มน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย ถังดักไขมัน ถังขยะฝัง กำแพง รับประกันสินค้า บริการคุณภาพ.

#Dos Life
#ธรรมสรณ์
#อบรมระบบ HR
#แอฟลงเวลางานสำหรับ PC
#HR Online
#ตอกบัตรผ่านแอฟ