การขอแก้ไขเวลา

การขออนุมัติการแก้ไขการลงเวลาเข้า- ออกงาน ย้อนหลัง พนักงานสามารถขอแก้ไขเวลาจากเวลาปัจจุบันที่มีการลงเวลาแล้ว หรือ สามารถขอแก้ไขเวลาย้อนในหลังในหน้าจอปฏิทิน ได้ โดยพนักงานจะต้องแจ้งเหตุผลการขอแก้ไขเวลาด้วย มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้


ขอแก้ไขเวลา

 1. เลือกเมนู “ลงเวลา
 2. เลือกเวลา หรือ กะที่ต้องการแก้ไข จาก “การลงเวลา
 3. เลือกวันที่ และเวลาที่ต้องการแก้ไข
 4. ระบุเหตุการขอแก้ไข เพื่อประกอบการพิจารณา
 5. กด “ขออนุมัติเข้างาน”

  ขอแก้ไขเวลาผ่านเมนูปฏิทิน

  • เลือกเมนู “ปฏิทิน
  • เลือกวันที่ และ กะที่ต้องการแก้ไข จากเมนู “การลงเวลา
  • เลือกวันที่ และเวลาที่ต้องการแก้ไข
  • ระบุเหตุการขอแก้ไข เพื่อประกอบการพิจารณา
  • กด “ขออนุมัติเข้างาน”