การขออนุมัติลางาน

พนักงานส่งใบลาผ่านมือถือ รองรับการลางานล่วงหน้า ลาย้อนหลัง แนบใบรับรองแพทย์ ตรวจสอบวันลาคงเหลือ หัวหน้าทำการอนุมัติผ่านมือถือ แจ้งการอนุมัติการลา ผ่าน  Notification สะดวกรวดเร็ว 


การขออนุมัติการลา

 1. เลือกแทบ “ลา”  กดปุ่ม 
 2. กรอกรายละเอียดข้อมูลการลา
  • เหตุการลา
  • ประเภทการลา (ลาป่วย,ลาพักร้อน,ลาคลอด,ลาหักเงิน)
  • เลือกเป็นลาเต็มวัน หรือ ระบุชั่วโมงที่ต้องการ
  • แนบไฟล์รูปภาพ หรือ ใบรับรองแพทย์ กรณีที่เป็นการลาป่วย
 3. กด “บันทึก” ข้อมูลคำขอ 
 4. เมื่อบันทึกเรียบร้อย ระบบจะแสดงรายการ พร้อมกับสถานะ รออนุมัติ 

การแก้ไขคำขออนุมัติ

 1. เลือกรายการคำขอลา 
 2. แก้ไขรายละเอียดคำขอ
 3. บันทึกรายการคำขอ

หมายเหตุ : ข้อมูลคำขอ กรณีที่หัวหน้างานอนุมัติคำขอแล้ว พนักงานจะสามารถดูรายละเอียดคำขอแล้ว และไม่สามารถแก้ไขรายการคำขอได้