การบันทึกข้อมูลงาน,Timesheet

บันทึกข้อมูลประจำวันทั้งในองค์กร และไซต์ลูกค้า สร้างข้อมูลการทำงานพร้อมแนบภาพถ่ายลูกค้าสามารถลงลายมือชื่อสำหรับการ Approve เช่น งานซ่อมบำรุง ประเมินประสิทธิภาพทันที แสดงผลการตรวจสอบสายงาน


บันทึกงาน

 1. กดปุ่ม  ในหน้าจอการลงเวลา หรือ บันทึกงานในเมนู ปฏิทิน
 2. เลือก “บันทึกงาน” และกรอกรายละเอียดข้อมูลการทำงาน
  • หัวข้องาน
  • โครงการ หรือ โปรเจค
  • สถานที่ในการทำงาน 
  • เวลาทำงานเริ่มต้น และสิ้นสุดงาน 
  • สถานะ : ใช้ระบุสถานของงานเป็นงานใหม่ ,กำลังดำเนินการ หรือ ยกเลิกงานนั้นแล้ว ทำให้หัวหน้าทราบถึงสถานะของงาน
  • เลขที่อ้างอิงเอกสาร
  • รายละเอียดงาน
  • เวลาเข้าสถานที่ เป็นเวลาที่เข้าสถานที่จริง โดยไม่สามารถแก้ไขเวลาเข้างาน หรือ ออกงานได้
 3. กด “บันทึก” ข้อมูลงาน

การแก้ไขงาน

 1. เลือกรายการข้อมูลงานที่ต้องการแก้ไข
 2. แก้ไขรายละเอียดงานที่ต้องการ แล้วกด “บันทึก” ข้อมูล

การลบงาน

 1. เลือกรายการข้อมูลงานที่ต้องการลบ
 2. ยืนยันกับ HumanOS ว่าคุณต้องการลบงานหรือไม่?