ขออนุมัติการลงเวลา

กรณีที่พนักงานต้องการแก้ไขการลงเวลาเข้างาน – ออกงาน พนักงานจะบันทึกคำขอแก้ไขเวลา พร้อมระบุเหตุผล เพื่อประกอบให้หัวหน้าพิจารณาในการอนุมัติการลงเวลาใหม่ มีขั้นตอนการทำงานดังนี้


  1. กด  Notifications เพื่อดูคำขออนุมัติการลงเวลาจากพนักงาน
  2. เลือกรายการคำขอที่ต้องการอนุมัติ
  3. อนุมัติ/ไม่อนุมัติ คำขอพนักงาน
  4. ระบบแจ้งเตือนผลการอนุมัติให้พนักงานทราบ