ทีมงาน #HumanOS เข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ “Employer Branding Best Practices: How to Attract Talent in 4.0 Era: ภาพลักษณ์องค์กรแบบไหนที่คนยุคใหม่ใฝ่หา” ที่จัดโดย PRTR
เพื่อนำเอาความรู้ที่ได้นำมาปรับปรุงและเพื่อพัฒนาระบบให้ตอบโจทย์ลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

#PRTR
#Peoplearekey
#Employer Branding
#โรงแรมสยามเคมปินสกี้