#HumanOS เข้าพบผู้บริหาร บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด เพื่อรับฟังความต้องการและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของระบบ HR เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้น ขอบคุณทีมงาน #FPHARRISON

#HR Online
#ลงเวลางานผ่านแอฟ
#ระบบHR ฟรี