#HumanOS เข้าอบรมการใช้งาน ที่ บ.Yushi Group รูปแบบ Solution ของเรา ออกแบบรองรับ การลงเวลา ในส่วนพนักงานที่ประจำในส่วนโรงงานและสำนักงาน และพนักงานฝ่ายขาย ที่ต้องออก นอกสถานที่เป็นประจำ พร้อม ทั้งการ การบันทึกค่าใช้จ่าย คำนวณระยะทาง

✅ลงเวลา
✅ขอลางานและอนุมัติ
✅กรอกและขออนุมัติค่าใช้จ่าย

#อบรมการใช้งานระบบ HR
#Yushi Group