ทีมงาน HumanOS เข้านำเสนอระบบ HR สำหรับหน่วยงานราชการ ให้กับ กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวงชนบท Solution เรามีครบพร้อมตอบโจทย์การใช้งาน

ฟังก์ชั่นการทำงานของระบบ
วางแผนกรอบอัตรากำลัง
สรรหา
ทะเบียนประวัติ
การลา
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
เงินเดือนและสวัสดิการ
การฝึกอบรม
วินัยและการลงโทษ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

#HR สำหรับราชการ
#กรมทางหลวงชนบท
#HR 4.0