สำหรับการสรุปกิจกรรมต่างๆ ในระบบประกอบด้วย ปฏิทินการเข้าทำงาน สรุปการเข้าทำงาน รายละเอียดการเข้างาน รายละเอียดJob สรุปวันลาประจัดปี รายละเอียดการลา รายละเอียดการมอบหมายงาน และ สรุปการมอบหมายงาน มีขั้นตอนการทำงานดังนี้

ปฏิทินสรุปการเข้าทำงาน

เป็นปฏิทินสรุปรายงานการเข้างาน- ออกงาน ของพนักงานในบริษัทผู้ใช้งานสามารถทราบ รายละเอียด ขาด ลา มาสาย เข้างาน-ออกงาน ลากิจ ลาป่วย ลาคลอด 

มีขั้นตอนการทำงาน

 1. ไปที่ เมนูหลัก>รายงาน > ปฏิทินสรุปการเข้าทำงาน
 2. ระบบจะแสดงข้อมูลปฏิทินสรุปการเข้าทำงานเดือนปัจจุบัน กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการ เปลี่ยนเดือนผู้ใช้งานสามารถคลิกปุ่มpastedGraphic.pngเพื่อย้อนกลับ หรือ คลิกปุ่มpastedGraphic_1.pngเพื่อไปเดือนถัดไป หากต้องการกลับมาวันที่ปัจจุบัน คลิกปุ่ม pastedGraphic_2.png
 3. หมายเหตุ : ความหมายของสีปฏิทินสรุปการเข้าทำงานดังนี้

  pastedGraphic.png เข้าออกงานตรงเวลา

  pastedGraphic_1.png มาสาย

  pastedGraphic_2.png มาสายจนขาด

  pastedGraphic_3.png ขาด

  pastedGraphic_4.png ลาพักร้อน

  pastedGraphic_5.png ลาป่วย

  pastedGraphic_6.png ลากิจ

  pastedGraphic_7.png ลาคลอด

ปฏิทินสรุปการเข้าทำงาน

เป็นปฏิทินสรุปรายงานการเข้างาน- ออกงาน ของพนักงานในบริษัทผู้ใช้งานสามารถทราบ รายละเอียด ขาด ลา มาสาย เข้างาน-ออกงาน ลากิจ ลาป่วย ลาคลอด 

มีขั้นตอนการทำงาน

 1. ไปที่ เมนูหลัก>รายงาน > ปฏิทินสรุปการเข้าทำงาน
 2. ระบบจะแสดงข้อมูลปฏิทินสรุปการเข้าทำงานเดือนปัจจุบัน กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการ เปลี่ยนเดือนผู้ใช้งานสามารถคลิกปุ่มpastedGraphic.pngเพื่อย้อนกลับ หรือ คลิกปุ่มpastedGraphic_1.pngเพื่อไปเดือนถัดไป หากต้องการกลับมาวันที่ปัจจุบัน คลิกปุ่ม pastedGraphic_2.png
 3. หมายเหตุ : ความหมายของสีปฏิทินสรุปการเข้าทำงานดังนี้

  pastedGraphic.png เข้าออกงานตรงเวลา

  pastedGraphic_1.png มาสาย

  pastedGraphic_2.png มาสายจนขาด

  pastedGraphic_3.png ขาด

  pastedGraphic_4.png ลาพักร้อน

  pastedGraphic_5.png ลาป่วย

  pastedGraphic_6.png ลากิจ

  pastedGraphic_7.png ลาคลอด

รายละเอียดการเข้าทำงาน

เป็นการออกรายละเอียดการเข้าทำงานทำงานของพนักงานในบริษัท เพื่อออกรายงานเป็นไฟล์ Excel มีขั้นตอนการทำงานดังนี้

ขั้นตอนการทำงาน

 1. ไปที่ เมนูหลัก > รายงาน > รายละเอียดการเข้าทำงาน
 2. เลือกข้อมูลตามฟิลด์ดังนี้
  • From : วันที่เริ่มต้นที่ต้องการสร้างรายงาน หากผู้ใช้ไม่ได้ระบุวันที่ ระบบจะแสดงวันที่ 1 ของเดือนปัจจุบันอัตโนมัติ
  • To : วันที่สิ้นสุดที่ต้องการสร้างรายงาน หากผู้ใช้ไม่ได้ระบุวันที่ ระบบจะแสดงวันที่ล่าสุดอัตโนมัติ

  • Manager : ผู้จัดการ/หัวหน้างาน หากผู้ใช้ไม่ได้ระบุ ระบบแสดงเลือกข้อมูลทั้งหมดอัตโนมัติ

  • Employee : พนักงาน ผู้ใช้สามารถเลือกระบุพนักงานได้ กรณีที่ผู้ใช้ไม่ได้ระบุพนักงาน ระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดอัตโนมัติ

  • Location : สถานที่ปฎิบัติงาน เช่นไซต์งาน หรือ ไซต์ลูกค้า กรณีที่ผู้ใช้ไม่ได้ระบุสถานที่ระบบจะแสดง ข้อมูลทั้งหมดอัตโนมัติ

  • Status : สถานะ การเข้าทำงาน ผู้ใช้งานสามารถเลือกสถานทำงานแล้วออกเป็นรายงานได้กรณีที่ผู้ใช้ ไม่ได้ระบุสถานะที่ต้องการ จะระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดอัตโนมัติ

 3. คลิกปุ่มpastedGraphic.pngเพื่อออกรายงานรายละเอียดการเข้าทำงานเป็นไฟล์ Excel

รายงานชั่วโมงการทำงาน

เป็นการออกรายงานที่แสดงข้อมูลชั่วโมงการทำงานของพนักงานในบริษัทที่แสดงผลรายละเอียดการเข้า-ออกงาน ขาด ลา มาสาย โดยแสดงข้อมูลเป็นจำนวนชั่วโมงในรูปแบบไฟล์ Excel มีขั้นตอนการทำงานดังนี้

ขั้นตอนการทำงาน

 1. ไปที่ เมนูหลัก > รายงาน > รายงานชั่วโมงการทำงาน
 2. เลือกข้อมูลตามฟิลด์ดังนี้
  • From : วันที่เริ่มต้นที่ต้องการสร้างรายงาน หากผู้ใช้งานไม่ได้ระบุวันที่ ระบบจะแสดงวันที่ 1 ของเดือนปัจจุบันอัตโนมัติ

  • To : วันที่สิ้นสุดที่ต้องการสร้างรายงาน หากผู้ใช้งานไม่ได้ระบุวันที่ ระบบจะแสดงวันที่ล่าสุดอัตโนมัติ

  • Manager : ผู้จัดการ/หัวหน้างาน หากผู้ใช้งานไม่ได้ระบุ ระบบแสดงเลือกข้อมูลทั้งหมดอัตโนมัติ

  • Employee : พนักงาน ผู้ใช้สามารถเลือกระบุพนักงานได้ กรณีที่ผู้ใช้งานไม่ได้ระบุพนักงาน ระบบจะแสดง ข้อมูลทั้งหมดอัตโนมัติ

 3. คลิกปุ่มpastedGraphic.pngเพื่อออกรายงานรายละเอียดการเข้าทำงานเป็นไฟล์ Excel

รายงานรายละเอียด Job

เป็นการออกรายงานที่แสดงข้อมูลการมอบหมายงานผู้ใช้งานสามารถเลือกข้อมูลตามขั้นตอนการทำงาน

ขั้นตอนการทำงาน

 1. ไปที่ เมนูหลัก > รายงาน > รายละเอียด Job
 2. เลือกข้อมูลตามฟิลด์ดังนี้
  •  From : วันที่เริ่มต้นที่ต้องการสร้างรายงาน หากผู้ใช้งานไม่ได้ระบุวันที่ ระบบจะแสดงวันที่ 1 ของเดือนปัจจุบันอัตโนมัติ

  • To : วันที่สิ้นสุดที่ต้องการสร้างรายงาน หากผู้ใช้งานไม่ได้ระบุวันที่ ระบบจะแสดงวันที่ล่าสุดอัตโนมัติ

  • Manager : ผู้จัดการ/หัวหน้างาน หากผู้ใช้งานไม่ได้ระบุ ระบบแสดงเลือกข้อมูลทั้งหมดอัตโนมัติ

  • Employee : พนักงาน ผู้ใช้สามารถเลือกระบุพนักงานได้ กรณีที่ผู้ใช้งานไม่ได้ระบุพนักงาน ระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดอัตโนมัติ

  • Location : สถานที่ปฎิบัติงาน เช่นไซต์งาน หรือไซต์ลูกค้ากรณีที่ผู้ใช้งานไม่ได้ระบุสถานที่ระบบจะแสดง ข้อมูลทั้งหมดอัตโนมัติ

  • Project : โครงการที่แสดงในระบบทั้งหมดผู้ใช้งานสามารถเลือกโครงการ ที่ต้องการได้กรณีที่ผู้ใช้ ไม่ได้ระบุโครงการระบบจะแสดงข้อมูลโครงการ ทั้งหมดอัตโนมัติ

 3. คลิกปุ่มpastedGraphic.pngเพื่อออกรายงานรายละเอียดการเข้าทำงานเป็นไฟล์ Excel

รายงานสรุปวันลาประจำปี

ป็นการออกรายงานที่แสดงข้อมูลสรุปการลาของพนักงานประจำปีผู้ใช้งานสามารถเลือกข้อมูลวันลาย้อนหลัง(ปี) และเลือกพนักงานที่ต้องการออกรายงานได้ มีขั้นตอนการทำงานดังนี้

ขั้นตอนการทำงาน

 1. ไปที่ เมนูหลัก > รายงาน > สรุปวันลาประจำปี
 2. เลือกข้อมูลตามฟิลด์ดังนี้
  • ปี : คือปีที่ต้องการจะออกรายงานสรุปวันลา กรณีที่ผู้ใช้งานไม่ได้ระบุปีที่ต้องการระบบจะแสดงข้อมูล ปีปัจุบันอัตโนมัติ

  • Manager : ผู้จัดการ/หัวหน้างาน หากผู้ใช้งานไม่ได้ระบุ ระบบแสดงเลือกข้อมูลทั้งหมดอัตโนมัติ

  • Employee : พนักงาน ผู้ใช้สามารถเลือกระบุพนักงานได้ กรณีที่ผู้ใช้งานไม่ได้ระบุพนักงานระบบจะแสดง ข้อมูลทั้งหมดอัตโนมัติ

 3. คลิกปุ่มpastedGraphic.pngเพื่อออกรายงานรายละเอียดการเข้าทำงานเป็นไฟล์ Excel

รายละเอียดการลา

เป็นการออกรายงานที่แสดงข้อมูลรายละเอียดการลาของพนักงานที่สามารถจำแนกประเภทการลาได้ มีขั้นตอนการทำงานดังนี้

ขั้นตอนการทำงาน

 1. ไปที่ เมนูหลัก > รายงาน >รายละเอียดการลา
 2. เลือกข้อมูลตามฟิลด์ดังนี้
  • From : วันที่เริ่มต้นที่ต้องการสร้างรายงาน หากผู้ใช้งานไม่ได้ระบุวันที่ ระบบจะแสดงวันที่ 1 ของเดือนปัจจุบันอัตโนมัติ

  • To : วันที่สิ้นสุดที่ต้องการสร้างรายงาน หากผู้ใช้งานไม่ได้ระบุวันที่ ระบบจะแสดงวันที่ล่าสุดอัตโนมัติ

  • Manager : ผู้จัดการ/หัวหน้างาน หากผู้ใช้งานไม่ได้ระบุ ระบบแสดงเลือกข้อมูลทั้งหมดอัตโนมัติ

  • Employee : พนักงาน ผู้ใช้สามารถเลือกระบุพนักงานได้ กรณีที่ผู้ใช้งานไม่ได้ระบุพนักงานระบบจะแสดง ข้อมูลทั้งหมดอัตโนมัติ

  • ประเภทการลา : ประเภทการลา เช่น ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด หรือ ลาพักร้อน กรณีที่ผู้ใช้งานไม่ได้ระบุ ประเภทการลา ระบบจะแสดงการลาทั้งหมดให้อัตโนมัติ

 3. คลิกปุ่มpastedGraphic.pngเพื่อออกรายงานรายละเอียดการเข้าทำงานเป็นไฟล์ Excel หรือคลิกปุ่มpastedGraphic.pngเพื่อดูข้อมูลผ่านหน้าจอแสดงผล

รายงานการมอบหมายงาน

เป็นการออกรายงานที่แสดงข้อมูลรายละเอียดการมอบหมายงานให้แก่พนักงาน ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลย้อนหลังและเลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการออกรายงานได้ ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการทำงาน

 1. ไปที่ เมนูหลัก > รายงาน >รายงานการมอบหมายงาน
 2. เลือกข้อมูลตามฟิลด์ดังนี้
  • From : วันที่เริ่มต้นที่ต้องการสร้างรายงาน หากผู้ใช้งานไม่ได้ระบุวันที่ ระบบจะแสดงวันที่ 1 ของเดือนปัจจุบันอัตโนมัติ

  • To : วันที่สิ้นสุดที่ต้องการสร้างรายงาน หากผู้ใช้งานไม่ได้ระบุวันที่ ระบบจะแสดงวันที่ล่าสุดอัตโนมัติ

  • Job Code : รหัสงาน

  • ชื่อลูกค้า : กรณีที่ผู้ใช้งานไม่ได้ระบ

  • ชื่อลูกค้า ระบบจะแสดงข้อมูลชื่อลูกค้าทั้งหมดให้อัตโนมัติ

  • Project : โครงการ ที่แสดงในระบบทั้งหมด ผู้ใช้งานสามารถเลือกโครงการที่ต้องการได้กรณีที่ผู้ใช้ไม่ได้ ระบุโครงการระบบจะแสดงข้อมูลโครงการทั้งหมดอัตโนมัติ

 3. คลิกปุ่มpastedGraphic.pngเพื่อออกรายงานรายละเอียดการเข้าทำงานเป็นไฟล์ Excel หรือคลิกปุ่มpastedGraphic.pngเพื่อดูข้อมูลผ่านหน้าจอแสดงผล

รายงานสรุปมอบหมายงาน

เป็นการออกรายงานที่แสดงข้อมูลสรุปข้อมูลรายละเอียดการมอบหมายงาน ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลย้อนหลังและเลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการออกรายงานได้ ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการทำงาน

 1. ไปที่ เมนูหลัก > รายงาน >รายงานสรุปการมอบหมายงาน
 2. เลือกข้อมูลตามฟิลด์ดังนี้
  • From : วันที่เริ่มต้นที่ต้องการสร้างรายงาน หากผู้ใช้งานไม่ได้ระบุวันที่ ระบบจะแสดงวันที่ 1 ของเดือนปัจจุบันอัตโนมัติ

  • To : วันที่สิ้นสุดที่ต้องการสร้างรายงาน หากผู้ใช้งานไม่ได้ระบุวันที่ ระบบจะแสดงวันที่ล่าสุดอัตโนมัติ

  • Job Code : รหัสงาน

  • ชื่อลูกค้า : กรณีที่ผู้ใช้งานไม่ได้ระบุชื่อลูกค้า ระบบจะแสดงข้อมูลชื่อลูกค้าทั้งหมดให้อัตโนมัติ

  • Project : โครงการ ที่แสดงในระบบทั้งหมด ผู้ใช้งานสามารถเลือกโครงการที่ต้องการได้ กรณีที่ผู้ใช้ไม่ได้ระบุโครงการระบบจะแสดงข้อมูลโครงการทั้งหมดอัตโนมัติ

 3. คลิกปุ่มpastedGraphic.pngเพื่อออกรายงานรายละเอียดการเข้าทำงานเป็นไฟล์ Excel หรือคลิกปุ่มpastedGraphic.pngเพื่อดูข้อมูลผ่านหน้าจอแสดงผล