การแจ้งข่าวสาร

ให้กับพนักงานภายในองค์ ผู้ใช้งานสามารถเลือกกำหนดผู้รับการแจ้งข่าวสารได้ การแจ้งข่าวสารมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

ขั้นตอนการทำงาน
1.ไปที่ เมนูหลัก > แจ้งข่าวสาร
2.คลิกปุ่มแล้วกรอกข้อมูลตามรายละเอียดตามฟิลด์ดังนี้
3.หัวข้อ : หัวข้อ หรือ หมวดของเรื่อง ใช้เป็นชื่อหัวข้อในการแจ้งข่าวสาร ผู้ใช้งานจำเป็นต้องกรอกฟิลด์นี้
4.ข้อความ : เนื้อความ รายละเอียด ที่ต้องการแจ้งให้กับพนักงานในองค์กร
5.ผู้ใช้งานสามารถจัดการข้อมูล โดยเลือกใช้เครื่องมือช่วยเหลือ ตามเครื่องมือที่กำหนด มีรายละเอียดดัง

pastedGraphic.pngBold : สำหรับจัดการตัวอักษร โดยมีการแสดงผลแบบตัวหนา

pastedGraphic_1.pngItalic : สำหรับจัดการตัวอักษร โดยมีการแสดงผลแบบตัวเอียง

pastedGraphic_2.pngUnderline : สำหรับจัดการตัวอักษร โดยมีการแสดงผลแบบขีดเส้นใต้

pastedGraphic_3.pngStrikethrough : สำหรับจัดการตัวอักษร​ โดยมีการแสดงผลแบบขีดทับ

pastedGraphic_4.pngAlign Left : สำหรับจัดรูปแบบตัวอักษรหรือรูปภาพให้อยู่ชิดขวา

pastedGraphic_5.pngAlign Center : สำหรับจัดรูปแบบตัวอักษรหรือรูปภาพให้อยู่กึ่งกลาง

pastedGraphic_6.pngAlign Right : สำหรับจัดรูปแบบตัวอักษรหรือรูปภาพให้อยู่ชิดซ้าย

pastedGraphic_7.pngParagraph Style : แม่แบบตัวอักษร ซึ่งสามารถกำหนดรูปแบบอักษรต่างๆ ได้ เช่น ชนิดตัวอักษร อักษรตัวหนา ตัวเอียง ตัวปกติ

pastedGraphic_8.pngFont name : สำหรับจัดรูปแบบลักษณะตัวอักษร

pastedGraphic_9.pngIndent/Outdent :  สำหรับจัดการลำดับการย่อหน้าของข้อความOutdent:

pastedGraphic_10.pngBullut List :  สำหรับจัดการลำดับของข้อความในรูปแบบของ Bullets (  )

pastedGraphic_11.pngNumbered List : ใช้ในการจัดลำดับหัวข้อด้วยตัวเลข

pastedGraphic_12.pngFormat Painter : คัดลอกรูปแบบข้อมูลเช่น ขนาด สี ตัวอักษร

pastedGraphic_13.pngHelp : เครื่องมือช่วยเหลือปัญหาเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือจัดการข้อมูล

pastedGraphic_14.pngForground Color/Background Color : ใช้สำหรับเติมสีข้อความหรือตัวอักษร

pastedGraphic_15.pngHyperlink  : ใช้ผูกลิงก์เชื่อมโยงจากข้อความหรือรูปภาพไปยังหน้าเว็บไซต์ปลายทางที่ต้องการ 

pastedGraphic_16.pngInsert Image with URL : ใช้สำหรับการเพิ่มรูปภาพผ่านที่อยู่ URL

pastedGraphic_17.pngInsert Table : ใช้สำหรับสร้างตาราง

pastedGraphic_18.pngSubscript : ใช้สำหรับจัดรูปแบบตัวอักษร มีการแสดงผลแบบตัวห้อย

pastedGraphic_19.pngSuperscript : ใช้สำหรับจัดรูปแบบตัวอักษร มีการแสดงผลแบบตัวยก

pastedGraphic_20.pngInsert Symbol : ใช้สำหรับการสร้าง

pastedGraphic_21.pngPrint : ใช้สำหรับสั่งพิมพ์

pastedGraphic_22.pngSelect All : คลิกเพื่อไฮไลท์คลุมข้อมูลในส่วนเนื้อหานั้นทั้งหมด 

6.ผู้รับผิดชอบ/ดำเนินการ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้ สามารถเลือกผู้รับผิดชอบงานได้มากกว่า 1 คน โดยการหน้ารายชื่อที่ต้องการ กรณีที่ไม่ได้ระบุผู้รับผิดชอบระบบจะกำหนดให้ “ไม่มีผู้รับผิดชอบ” อัตโนมัติ
7.คลิกปุ่มเพื่อแสดงตัวอย่างก่อนการบันทึกข้อมูล หรือคลิกปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูล หรือคลิกปุ่ม “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการทำรายการ