เมนูค่าใช้จ่าย

เป็นเมนูสำหรับการจัดการและเก็บรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่าย สามารถ ค้นหา เพิ่มรายการค่าใช้จ่าย อนุมัติค่าใช้จ่าย หรือ ยกเลิกรายการค่าใช้จ่ายได้

ค้นหารายการค่าใช้จ่าย

 1. ไปที่เมนูหลัก เลือกเมนู ค่าใช้จ่าย>บันทึกค่าใช้จ่าย หรือ อนุมัติค่าใช้จ่าย
 2. กรอกข้อมูลตามฟิลด์ที่ต้องการดังนี้
  • ตั้งแต่ : วันที่เริ่มต้น
  • ถึงวันที่ : วันที่สิ้นสุด
  • โครงการ : ชื่อโครงการ
  • ประเภท : ประเภทค่าใช้จ่าย
  • สถานะ : สถานะค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย รออนุมัติ, อนุมัติแล้ว และไม่อนุมัติ
  • พนักงาน : รายชื่อพนักงาน
  • หมายเหตุ : ฟิลด์สำหรับกรอกคำค้นอื่นๆ 
 3. คลิกปุ่มค้นหา เพื่อค้นหาข้อมูล

บันทึกค่าใช้จ่าย

 1. ไปที่เมนูหลัก เลือกเมนู ค่าใช้จ่าย > บันทึกค่าใช้จ่าย หรือ อนุมัติค่าใช้จ่าย
 2. เมื่อทำรายการสำเร็จระบบจะแสดงผลตารางรายการข้อมูลค่าใช้จ่าย
 3. กดปุ่ม pastedGraphic.png เพิ่มข้อมูลค่าใช้จ่าย
 4. กรอกข้อมูลตามฟิลด์ต่อไปนี้
  • วันที่ : วันที่บันทึกข้อมูล
  • โครงการ : โครงการที่ต้องการบันทึกค่าใช้จ่าย
  • ประเภทค่าใช้จ่าย :  ประเภทค่าใช้จ่ายที่มาจากระบบ
  • หมายเหตุ : รายละเอียดเพิ่มเติม
  • ไฟล์แนบ : หลักฐานอ้างอิงเพิ่มเติม เช่น ใบกำกับภาษี หรือ ใบเสร็จรับเงิน
  • จำนวน : จำนวนเงินสุทธิที่จ่ายตามจริง
  • ค่าใช้จ่าย : จำนวนเงินจากการคำนวณของระบบ
  • หมายเหตุ : กรณีที่เป็นค่าเดินทารถสาธารณะ, ค่าเดินทางเหมาจ่าย หรือค่าทางด่วน ค่ามอเตอร์เวย์ จะต้องระบุไมล์เริ่มต้นและสิ้นสุด โดยระบบจะคำนวณจำนวนให้อัตโนมัติ
 5. คลิกปุ่ม pastedGraphic_1.png เพื่อบันทึก หรือ คลิกปุ่มpastedGraphic_2.png เพื่อยกเลิกการทำรายการ

แก้ไขค่าใช้จ่าย

 1. ไปที่เมนูหลัก เลือกเมนู “ค่าใช้จ่าย > บันทึกค่าใช้จ่าย”
 2. เลือกรายการที่ต้องการแก้ไข กดปุ่มคลิกปุ่ม pastedGraphic.pngรายละเอียด ระบบจะแสดงข้อมูลค่าใช้จ่าย จากนั้น คลิกปุ่มpastedGraphic_1.png เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลค่าใช่จ่าย
 3. แก้ไขรายข้อมูลตามฟิลด์โดยอ้างอิงจากรายการเพิ่มข้อมูลค่าใช้จ่าย
 4. บันทึกการแก้ไขข้อมูล
 5. คลิกปุ่ม pastedGraphic_2.png เพื่อยืนยันหรือ คลิกปุ่ม pastedGraphic_3.png เพื่อยกเลิกการทำรายการ

ลบรายการค่าใช้จ่าย

 1. เลือกรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการลบข้อมูล
 2. คลิกปุ่ม รายละเอียด ระบบจะแสดงข้อมูลค่าใช้จ่าย จากนั้นคลิกปุ่ม เพื่อลบข้อมูลค่าใช้จ่าย
 3. คลิกปุ่ม เพื่อยืนยันการลบข้อมูล หรือกดปุ่มยกเลิก pastedGraphic.png เพื่อยกเลิกการทำรายการ

อนุมัติค่าใช้จ่ายโดยเจ้าหน้าที่

 1. ไปที่ เมนูหลัก “ค่าใช้จ่าย >อนุมัติค่าใช้จ่าย” 
 2. เมื่อทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงรายการคำขออนุมัติค่าใช้จ่ายของพนักงาน
 3. เลือกรายค่าใช้จ่ายที่ต้องการ คลิกปุ่มpastedGraphic.png เพื่ออนุมัติหรือคลิกปุ่ม pastedGraphic_1.png เพื่อยกเลิกรายการค่าใช้จ่าย
 4. กรณีที่ต้องการทำอนุมัติมากกว่า 1 รายการสามารถเลือก pastedGraphic_2.png จากนั้นกดปุ่ม pastedGraphic_3.png เมื่อต้องการอนุมัติรายการที่เลือก หรือ pastedGraphic_4.png เมื่อต้องการไม่อนุมัติรายการที่เลือก
 5. คลิกปุ่ม pastedGraphic_5.png เพื่อยืนยันหรือ คลิกปุ่ม pastedGraphic_6.png เพื่อยกเลิกการทำรายการ

บันทึกค่าใช้จ่ายโดยเจ้าหน้าที่

 1. ไปที่เมนูหลักเลือกเมนู “ค่าใช้จ่าย > อนุมัติค่าใช้จ่าย”
 2. เมื่อทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลคำขออนุมัติค่าใช้จ่ายประจำวันของพนักงาน
 3. กดปุ่ม pastedGraphic.png เพื่อสร้างรายการอนุมัติค่าใช้จ่าย
 4. เลือกพนักงาน และกรอกข้อมูลตามฟิลด์ที่ต้องการ โดยอ้างอิงฟิลด์ข้อมูลเพิ่มเติมจาก ข้อ 11.1
 5. กดปุ่ม คลิกปุ่ม pastedGraphic_1.png เพื่อบันทึก หรือ คลิกปุ่มpastedGraphic_2.png เพื่อยกเลิกการทำรายการ
 6. เมื่อทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงรายการค่าใช้จ่ายโดยจะแสดงข้อมูลรายการค่าใช้จ่ายโดยมีสถานะ อนุมัติแล้ว ระบบจะแจ้งเตือนไปยังพนักงาน ผ่านทางแอพพลิเคชั่น

แก้ไขอนุมัติค่าใช้จ่าย

 1. ไปที่เมนูหลัก เลือกเมนู “ค่าใช้จ่าย > อนุมัติค่าใช้จ่าย”
 2. เลือกรายการที่ต้องการแก้ไข กดปุ่มคลิกปุ่ม pastedGraphic.pngรายละเอียด ระบบจะแสดงข้อมูลค่าใช้จ่าย จากนั้น คลิกปุ่มpastedGraphic_1.png เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลค่าใช่จ่าย
 3. แก้ไขรายข้อมูลตามฟิลด์โดยอ้างอิงจากรายการเพิ่มข้อมูลค่าใช้จ่าย
 4. บันทึกการแก้ไขข้อมูล
 5. คลิกปุ่ม pastedGraphic_2.png เพื่อยืนยันหรือ คลิกปุ่ม pastedGraphic_3.png เพื่อยกเลิกการทำรายการ