ทีม #HumanOS เข้าแนะนำ Solution การบริหารงานบุคลากร ,ระบบงาน HR, การลงเวลางาน ผ่านแอฟพลิเคชั่น ให้กับลูกค้า #O-Square ผู้ผลิต นำเข้า และจัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ขอขอบคุณที่ให้โอกาสทีมงานได้เข้านำเสนอระบบ

📌วิธีการลงทะเบียนเปิดใช้งานและวิดีโอสอนการใช้งาน
https://humanos.biz/2018/01/29/article-howto-humanos/