เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม HumanOS ได้มีโอกาสนำเสนอระบบปฏิบัติการสำหรับงาน HR ที่ Yushi Group ซึ่งเป็นบริษัทที่มุ่งเน้น การใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่ จากกลุ่มบริษัทในเครือฯมาต่อยอด เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และด้านงานบริการ พร้อมทั้งคิดค้นเทคโนโลยี ควบคู่กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมมารองรับการเติบโตของธุรกิจใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

✅ รับปรึกษาออกแบบระบบงาน
 จำหน่าย สินค้า ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ระบบงาน ด้านอุตสาหกรรม ครบวงจร