ทำไมต้องคิดบวก

 • จากผลงานการวิจัยของ Martin Seligman พบว่า คนคิดบวกมีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่าคนคิดลบกว่า 37%
 • องค์กรที่มีแต่คนคิดลบ ทำให้บรรยากาศมีแต่ความเครียด ไม่สรา้งสรรค์ ไม่ผูกพัน และไม่อยากอยู่
 • องค์กรไหนที่เป็นศูนย์รวมของคนคิดลบ คนคิดบวกมักจะถูกกลืน และไม่สามารถอยู่ในองค์กรได้ เกิด  Turn Over สูง หรือ Engagement
 • การทำ Change ค่อนข้างยาก และการพัฒนาองค์กรก็ทำได้ยากมากเช่นกัน ส่งผลให้โอกาสในการแข่งขันยากตามมา

คิดบวกอย่างไร

 • ลองเปลี่ยนคำถามจาก “ถ้าเราทำแล้วมันไม่ดี” เป็น “ถ้าเราทำแล้วมันสำเร็จล่ะ” ดูสิ
 • เผชิญหน้ากับปัญหา และอุปสรรค แล้วมองเป้นความท้าทายและหาวิธีก้าวข้ามปัญหา และอุปสรรคนั้น เพื่อให้เราเข้มแข็งกว่าเดิม
 • อยู่กับปัจจุบัน อย่ากังวลเกี่ยวอนาคตที่ยังมาไม่ถึง
 • ให้กำลังใจตัวเอง
 • เลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น และทำให้ดีที่สุดก็พอ

ถอดบทเรียนจากการคิดบวก

 • การบริหารการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็ว อัตราการ  Turn Over ค่อนข้างน้อย
 • เป็นองค์กรที่เด็กรุ่นใหม่อยากเข้าร่วมด้วย HR Branding ดีในสายตาคนอื่นที่อยากเข้ารวมงานด้วย
 • หลายๆ คนมักตีความการคิดบวกว่าคือการหลอกตัวเองแต่ความจริงเป้นเรื่องการเปลี่ยนทัศนคติ เพื่อแสดงพฤติกรรมที่ดีออกมามากกว่า
 • การรณรงค์ให้คิดเรื่องการคิดบวกจะเป็นไปไม่ได้เลย ถ้าผู้บริหารยังไม่เห็นด้วย หรือสนับสนุนอย่างเต็มที่

ที่มา CR Monday