HumanOS เข้าพบลูกค้า บริษัทบริหารอาคารสูง #firstpacificharrisonและร่วมประชุมรับข้อเสนอแนะและหาแนวทางร่วมที่จะทำให้พนักงานสามารถใช้งานระบบ HumanOS ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด