HumanOS มาออกบูธแนะนำแอปพลิเคชั่น ให้กับเจ้าของกิจการและเจ้าหน้าที่ HR ในงานสัมมนา “Influence of the Digital Age on HR” ที่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์